ASIANAJAJA TURKU, PAIMIO, KAARINA & TAMPERE

PALVELUT YKSITYISILLE

Asianajaja Turku, Paimio, Kaarina & Tampere. Thureson tarjoaa kattavat lakiasiainpalvelut yksityisille henkilöille ja perheille. Autamme kaikkia asiakkaitamme näissä kysymyksissä ammattitaidolla, luotettavasti ja henkilökohtaiseen palveluun panostaen. Meillä on tärkeää, että asiakkaamme ovat tyytyväisiä saamaansa palveluun.

Lakiasiainpalveluihimme kuuluvat muun muassa seuraavat:

PERUNKIRJOITUKSET

Toimistomme hoitaa perunkirjoitukset nopeasti, luotettavasti ja ammattitaitoisesti. Perunkirjoitus voidaan tarvittaessa toimittaa toimistossamme myös virka-ajan ulkopuolella niin, että pesän osakkaat voivat tulla paikalle. Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluttua kuolemantapauksesta.

RIKOSASIAT

Toimistomme hoitaa myös asiantuntevasti rikosasioiden oikeudenkäyntejä. Avustamme asianomistajaa korvausvaatimuksen ajamisessa. Voimme avustaa myös rikosasian vastaajaa. Toimimme asianosaisen apuna alusta loppuun turvaten asiakkaamme etuja niin esitutkinnan kuin oikeudenkäynnin aikana.

RIITA-ASIAT JA RIIDAN RATKAISU

Asianajaja Turku ja Tampere – Toimistomme asianajajat varmistavat aina, että asiakkaidemme oikeusturva toteutuu. 

Toimistomme on erikoistunut riita-asian oikeudenkäynteihin ja riidan ratkaisuun ja omaamme yli 20 vuoden laajan kokemuksen vaativista riita-asioista. Voitte luottaa asiantuntemukseemme kaikissa riita-asioissa. Toimistomme on hoitanut menestyksekkäästi erittäin vaativia riita-asioita.

Olemme toimineet asiamiehenä mm. erittäin laajassa asfalttikartellia koskevassa vahingonkorvausoikeudenkäynnissä. Hoidamme jatkuvasti asuntokauppariitoja, urakkasopimuksiin ja rakentamiseen liittyviä riitoja, vahingonkorvausriitoja, ympäristöoikeudellisia vahingonkorvausasioita, perinnönjakoriitoja, ositusriitoja, testamenttiriitoja, sopimusriitoja, potilasvahinkoja koskevia riita-asioita sekä muita vaativia riita-asian oikeudenkäyntejä. 

Pyrimme kaikissa asioissa aina asiakkaamme edut turvaavaan nopeaan ratkaisuun. Paras ratkaisu on sovinnollinen ratkaisu, jossa asiakkaamme edut tulevat turvatuksi. Päätösvalta asiassa on aina asiakkaallamme ja toimimme aina asiakkaamme antamien toimiohjeiden mukaisesti. Aina ei päästä sovintoon. Mikäli sovintoon ei päästä, ajamme asiakkaamme asiaa tuomioistuimessa ammattitaidolla, luotettavasti ja varmasti niin, että asiassa saavutetaan paras mahdollinen lopputulos.

PERINNÖNJAOT JA PESÄNSELVITYKSET

Asianajaja Turku ja Tampere- Asianajaja Vesa Thuresonilla on yli 20 vuoden kokemus perinnönjakojen ja pesänselvitysten hoitamisesta. Hän toimii myös käräjäoikeuden määräämänä pesänselvittäjänä ja pesänjakajana.

Kuolinpesän osakkaat voivat kääntyä toimistomme puoleen niin avustamme pesänselvityksen ja perinnönjaon toimittamisessa. Voimme avustaa kuolinpesän osakkaita neuvotteluissa pääsemään sovinnolliseen ratkaisuun.

Hoidamme pesänselvitykset ja perinnönjaot nopeasti, luotettavasti ja kohtuullisin kustannuksin!

AVIOEHTOSOPIMUKSET, TESTAMENTIT JA EDUNVALVONTAVALTAKIRJAT

Laadimme avioehtosopimukset, testamentit ja edunvalvontavaltakirjat nopeasti ja luotettavasti. Näitä asiakirjoja laadittaessa on tärkeää selvittää ensin asiakkaidemme tahto ja tarkoitus eli mitä asiakkaamme haluavat. Pitkän kokemuksemme avulla voimme neuvoa asiakkaitamme parhaisiin ratkaisuihin.

Usein puolisoiden kannattaa turvata jälkeenelävän puolison asema keskinäisellä testamentilla. Usein vanhemmat haluavat testamentilla myös määrätä, että lasten aviopuolisot eivät saa avio-oikeutta testamentilla saatuun omaisuuteen.

Toimistollamme on pitkä kokemus myös testamenttiasioihin liittyvistä oikeudenkäynneistä.

AVIOEROASIAT JA OMAISUUDEN OSITUKSET

Asianajaja Turku ja Tampere – Toimistomme asianajajat avustavat asiakkaitamme avioero ja avoeroa koskevissa asioissa. Toimistollamme on yli 20 vuoden kokemus avioero ja avoero asioiden hoitamisesta. Avustamme asiakkaitamme avio- ja avoerotilanteisiin ja liittyvissä riidoissa. Avioerotilanteissa sekä nykyään myös avoerotilanteissa on mahdollista saattaa omaisuuden jakoa koskeva kysymys pesänjakajan ratkaistavaksi. 

Avopuolisolla, joka yhteistalouden hyväksi antamallaan panoksella auttanut toista avopuolisoa kartuttamaan tai säilyttämään tämän omaisuutta on oikeus hyvitykseen panostuksestaan, mikäli omaisuuden jako omistussuhteiden perusteella johtaisi perusteettoman edun saamiseen toisen kustannuksella. Toimistomme asianajajilla on erityistä asiantuntemusta ajaa hyvitysvaadetta avoerotilanteessa.

POTILAS- JA LÄÄKINTÄOIKEUS

Toimistostamme löytyy erityisosaamista potilas- ja lääkintäoikeudesta. Avustamme asiakkaitamme potilas- ja lääkintäoikeudessa Turun seudulla ja koko Suomessa. Asianajaja Turku – Asianajotoimisto Turku tietää potilaan oikeudet sekä terveydenhuollon toimijoiden velvollisuudet.

Toimistomme on hoitanut menestyksekkäästi useita potilasvahinkoja koskevia riita-asioita. Mikäli potilas ei ole saanut asianmukaista hoitoa taikka hoidossa on tapahtunut virheitä, niin toimistomme avustaa asiassa. 

TYÖOIKEUS

Toimistollamme on erityisosaamista työoikeudesta. Työoikeuden asiantuntevaa apuamme voi tarvita erilaisiin ongelmiin, kuten irtisanomis- tai purkamistilanteisiin, palkkakiistoihin, työsopimusten solmimiseen, työtapaturmatilanteisiin ja yhteistoimintaneuvotteluihin. Avustamme kaikissa työsuhteisiin liittyvissä kysymyksissä.

VAHINGONKORVAUSOIKEUS

Toimistomme hoitaa kaikki vahingonkorvaukseen liittyvät asiat ammattitaitoisesti, luotettavasti ja nopeasti. Asiassa on tärkeää huolehtia näissä asioissa myös siitä, ettei korvausvaatimuksenne vanhene ja korvausvaatimusten vanheneminen tulee tarvittaessa keskeyttää ajoissa.

KIINTEISTÖ- JA ASUNTOKAUPPARIIDAT

Toimistomme on erikoistunut kiinteistö- ja asuntokauppariitoihin sekä rakentamista koskeviin riita-asioihin, joista meillä on yli 20 vuoden kokemus. Teemme laajaa yhteistyötä kiinteistöalan eri asiantuntijoiden kanssa.

Hoidamme erityisellä asiantuntemuksella kaikki asunto- ja kiinteistökauppoihin liittyvät riita-asiat. Hoidamme asiantuntemuksella myös urakkariidat ja rakentamista koskevat riita-asiat.

Kiinteistön ja asunnon ostajan on tärkeää kääntyä ajoissa asianajajan puoleen, koska ostajan on vedottava virheeseen kohtuullisessa ajassa. Ostaja ei saa vedota virheeseen, ellei hän ilmoita virheestä ja siihen perustuvista vaatimuksistaan myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Tämän takia on syytä kääntyä nopeasti asianajajan puoleen ettei menetä oikeutta vedota virheeseen.

MAAOIKEUDESSA KÄSITELTÄVÄT RIITA-ASIAT

Toimistomme on erikoistunut maaoikeudessa käsiteltäviin riita-asioihin. Hoidamme jatkuvasti näitä maaoikeudessa käsiteltäviä riita-asioita, joista meillä on kymmenien vuosien kokemus. Maaoikeudessa voidaan käsitellä esimerkiksi tieoikeutta koskevia riita-asioita tai lohkomista tai kiinteistöjen rajankäyntiä koskevia riita-asioita.

RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT SOPIMUKSET JA 
RIITA-ASIAT

Toimistollamme on erityisosaamista myös rakentamiseen liittyvissä riita-asioissa. Rakentamiseen liittyvissä riita-asioissa on tärkeä kääntyä asianajajan puoleen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, koska näin voidaan turvata parhaiten asiakkaan edut ja oikeudet ja välttää mahdolliset lisävahingot. Teemme näissä asioissa myös tiivistä yhteistyötä eri asiantuntijoiden kanssa. Avustamme asiakkaitamme myös rakentamista koskevien sopimusten solmimisessa niin, että asiakkaittemme edut tulevat turvatuiksi.

KAUPPAKIRJAT, VUOKRASOPIMUKSET JA MUUT KIINTEISTÖJÄ KOSKEVAT SOPIMUKSET

Toimistomme laatii kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden kauppakirjat sekä avustaa kaupan solmimisessa. Hoidamme luotettavasti ja ammattitaidolla maanvuokrasopimusten ja muiden vuokrasopimusten laatimiset sekä muut niihin liittyvät oikeudelliset kysymykset. Laadimme myös kiinteistöjä koskevat hallinnanjakosopimukset (paritalot ym.).

Usein kiinteistöjä koskeviin sopimuksiin liittyy sellaisia oikeudellisia kysymyksiä joiden vuoksi kannattaa kääntyä asianajajan puoleen ajoissa.

KAUPANVAHVISTUKSET

Asianajaja Vesa Thureson toimii maanmittauslaitoksen määräämänä julkisena kaupanvahvistajana, joten häneltä voi varata ajan kaupanvahvistusta varten.

ELÄINOIKEUS

Toimistollamme on erityistä osaamista eläinoikeudesta. Laadimme eläimiä koskevia sopimuksia esimerkiksi eläinten kauppaan liittyviä sopimuksia, erityisellä ammattitaidolla. Lisäksi olemme hoitaneet eläimiä koskevia riita-asioita menestyksekkäästi koko Suomessa.

URHEILUOIKEUS

Toimistollamme on erityistä asiantuntemusta urheiluoikeudesta. Toimistollamme on pitkä ja vahva asiantuntemus yksittäisten urheilijoiden, valmentajien, urheiluseurojen ja joukkueiden toimeksiannoista.

Toimistomme avustaa urheilija- ja valmentajasopimuksien laadinnassa, yhteistyösopimuksissa sponsorisopimuksissa, yhdistystä koskevissa asioissa, kurinpitoa koskevissa asioissa sekä dopingasioissa.

Lisäksi toimistollamme on poikkeuksellisen laajaa osaamista urheilijoiden avustamisessa urheilun oikeusturvalautakunnassa.

LAPSIOIKEUS

Hoidamme lapsen huoltoa, elatusta sekä tapaamisoikeutta koskevia asioita Turussa ja Turun seudulla sekä Tampereella. Toimistomme hoitaa lasten huoltoon ja tapaamisoikeuteen liittyvät riita-asiat erityisellä asiantuntemuksella luotettavasti ja nopeasti. Pyrimme aina varmistamaan, että asiassa toteutuisi lapsen etu niin oikeudenkäynneissä kuin sovintoneuvotteluissa.

ASIANAJAJA TURKU – RIKOSPÄIVYSTYS

Toimistollamme on rikospäivystys iltaisin, viikonloppuisin sekä myös loma-aikoina. Rikosasianajajamme päivystävät, jotta sinun ei tarvitse epäröidä ottaa yhteyttä juuri silloin kun sinulla on tarve avulle. 

Asianajaja Turku- rikosasianajaja on tavoitettavissa puhelimitse numerosta 02-473 4250.

Toimistollamme on erityistä osaamista rikosasioista. Toimistomme rikosasianajajat hoitavat asiantuntevasti ja pitkällä kokemuksella rikosasioiden oikeudenkäyntejä. Rikosasianajajamme avustavat asianomistajaa korvausvaatimuksen ajamisessa. Avustamme myös rikosasian vastaajaa. Toimimme asianosaisen apuna alusta loppuun turvaten asiakkaamme etuja niin esitutkinnan kuin oikeudenkäynnin aikana.
Lisäksi Tampereen toimistomme palvelee asiakkaita Pirkanmaan seudulla.

JÄTÄ YHTEYSTIETOSI, 
NIIN OTAMME 
SINUUN YHTEYTTÄ!

Kerro meille ongelmasi – 
löydetään siihen yhdessä ratkaisu.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.