KILPAILUOIKEUS JA JULKISET HANKINNAT

Monimutkaiset kilpailuoikeuteen, julkisiin hankintoihin tai EU-lainsäädäntöön liittyvät asiat vaativat korkeatasoista osaamista. Asiantuntijamme ratkaisevat asiakaslähtöisesti ja parhaalla mahdollisella tavalla kaikenlaiset kilpailu-, hankinta- ja EU-oikeudelliset asiat, joita asiakkaamme saattavat kohdata. Ymmärrämme liiketoimintaa ja haasteita, joita yritykset kohtaavat toimiessaan julkisen ja yksityisen sektorin rajapinnassa sekä kansainvälisessä toimintaympäristössä.

Meiltä saatte luottamuksellisesti ja asiantuntevasti juridiset palvelut yrityksenne yksilöllisiin tarpeisiin. Toimistomme on erikoistunut julkisyhteisöjen sekä pienten, keskisuurten ja suurten yritysten oikeudellisten asioiden hoitamiseen. Palvelemme yritysasiakkaita Turussa, Kaarinassa, Paimiossa ja Tampereella.

Julkiset hankinnat

Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan sellaisia tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja, joita valtio, kunnat ja kuntayhtymät, valtion liikelaitokset sekä muut hankintalainsäädännössä määritellyt hankintayksiköt tekevät oman organisaationsa ulkopuolelta. Julkisyhteisöjen on hankinnoissaan noudatettava hankintalakia sekä EU:n hankintadirektiivejä.

Hankintamenettelyjen sääntelyn tavoitteena on ensisijaisesti julkisten varojen tehokas käyttö. Tämä edellyttää muun muassa markkinoilla olevan kilpailun hyödyntämistä, ehdokkaiden ja tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua, sekä hankintamenettelyn julkisuutta ja avoimuutta. Avoimuuden periaate edellyttää, että hankinnoista ilmoitetaan riittävän laajasti. Hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet. Tasapuolisuuden ja syrjimättömyyden periaate puolestaan tarkoittaa tarjoajien yhdenvertaista kohtelua ja hankintapäätöksen tekemistä ennalta ilmoitettujen valintaperusteiden mukaisesti.

Hankintamenettely on tarkoin säännelty hankintalaissa, ja hankintayksikön on tarkasti noudatettava laissa annettuja oikeusohjeita. Hankintaprosessin menestyksekäs läpivienti edellyttää siten lainsäädännön kunnollista tuntemista. Toimistomme auttaa yrityksiä hankintaprosessin kaikissa eri vaiheissa. Avustamme myös tarjouskilpailun hävinneitä tarjoajia markkinaoikeudessa.

Kilpailuoikeus

Yritysten pitää toiminnassaan ottaa huomioon suomalaisessa ja EU-lainsäädännössä määritellyt kilpailuoikeutta koskevat säännökset. Kilpailuoikeus on kehittynyt tarpeesta luoda ja ylläpitää kilpaillut, avoimet markkinat sekä edistää talouselämän joustavuutta. Kilpailuoikeudelliset säännökset luovat puitteet yritysten toiminnalle vapaassa markkinataloudessa. Mitä merkittävämmässä asemassa yritys markkinoilla on, sen laajemmin kilpailuoikeudelliset säännöt sen liiketoimia sääntelevät. Kilpailuoikeus sallii pienille ja keskisuurille yrityksille suuremman vapauden käyttää erityyppisiä kilpailukeinoja hyväkseen omassa liiketoiminnassaan.

Kilpailuoikeuteen kuuluu:
kartelleja,
määräävää markkina-asemaa ja sen väärinkäyttöä,
vertikaalisia kilpailunrajoituksia (tuotteen valmistajan tai jakelijan seuraavalle myyntiportaalle asettamat rajoitukset),
yrityskauppavalvontaa sekä
julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö.

Avustamme kilpailuoikeudellisessa riskienhallinnassa ja neuvonnassa. Puoleemme voit kääntyä myös vahingonkorvausoikeudellisissa asioissa, jos yrityksenne on kärsinyt vahinkoa esimerkiksi kilpailijan kartellin tai muun kielletyn kilpailunrajoituksen vuoksi. Avustamme myös yrityksiä kilpailuvirastossa ja markkinaoikeudessa. Toimistollamme on erityistä asiantuntemusta kilpailuoikeudesta ja vahingonkorvausoikeudellisista asioista.

JÄTÄ YHTEYSTIETOSI,
NIIN OTAMME
SINUUN YHTEYTTÄ!

Kerro meille ongelmasi –
löydetään siihen yhdessä ratkaisu.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.