Advokat Åbo, Pemar, St. Karins och Tammerfors

Tjänster för privatpersoner

Advokat i Åbo, Pemar, St. Karins och Tammerfors. Thureson erbjuder omfattande juridiska tjänster för privatpersoner och familjer. Vi hjälper alla våra klienter i dessa frågor med yrkeskunskap, pålitligt och med satsning på personlig service. Det är viktigt för oss at våra klienter är nöjda med servicen de får.

Till våra juridiska tjänster hör bland annat följande:

Bouppteckningar

Vår byrå sköter bouppteckningar snabbt på ett tillförlitligt och professionellt sätt. Bouppteckningen kan också utföras vid behov i vår byrå utanför tjänstetiden, så att bodelägarna kan komma till kontoret. Bouppteckningen måste utföra inom tre månader av dödfallet.

Brottmål

Vår byrå sköter sakkunnigt också rättegångar i brottmål. Vi biträder målsäganden med ersättningsanspråket. Vi kan också biträda svaranden i brottmål. Vi hjälper parter från början till slutet och skyddar våra kunders intressen i både förundersökning och i rättegången.

Tvistemål och tvistlösning

Advokat Åbo och Tammerfors – Vår byrås advokater alltid säkrar att våra klienters rättsskydd uppfylls.

Vår byrå är specialiserad i rättegångar gällande tvistemål och tvistlösning och vi har över 20 års omfattande erfarenhet i krävande tvistemål. Ni kan lita på vår sakkunskap i alla tvistemål. Vår byrå har skött framgångsrikt väldigt krävande tvistemål.

Vi har varit ombud i bl.a. väldigt omfattande skadeståndsrättegång som gällde asfaltkartell. Vi sköter fortgående bostadsköpstvister, tvister i samband med entreprenadavtal och bygg- och anläggningsarbeten, skadeståndstvister, miljörättsliga skadeståndsärenden, arvskiftetvister, avvittringstvister, testamentstvister, avtalstvister, tvistemål som gäller patientskador och andra krävande rättegångar i tvistemål.  

Vi strävar i alla ärenden att få en snabb avgörande som säkrar vår klientens intressen. Bästa avgörandet är ett försonligt avgörande där våra klientens intressen blir säkrat. Våra klienter har alltid beslutanderätten och vi agerar alltid i enlighet med våra klienters åtgärdsanvisningar. Man kan inte alltid nå förlikning i alla ärenden. Om man inte kan komma överens, driver vi kundens ärende i domstolen med yrkeskunskap på ett tillförlitligt och säkert sätt så att bästa möjliga resultat kan uppnås.

Arvskifte och boutredningar

Advokat Åbo och Tammerform – Advokat Vesa Thureson har över 20 års erfarenhet om handhavande av arvskifte och boutredningar. Han agerar också som tingsrättens förordnad boutredningsman och skiftesman.

Parter i ett dödsbo kan vända sig till vår byrå, så hjälpar vi med att utföra boutredningen och arvskiftet. Vi kan biträda parterna i ett dödsbo att uppnå en försonlig lösning i förhandlingar.

Vi sköter boutredningar och arvskiftena snabbt och med ett pålitligt sätt och med försvarliga kostnader.

Äktenskapsavtal, testamente och intressebevakningsfullmakter

Vi upprättar äktenskapsavtal, testamente och intressebevakningsfullmakter snabbt och pålitligt. När man upprättar dessa handlingar är det viktigt att först ta reda på vad våra klienter vill. Vår långa erfarenhet erbjuder oss en chans att råda våra klienter till bästa resultat.

Oftast är det vettigt att makarna trygga den efterlevande makens ställning med inbördes testamente. Ofta också föräldrar vill förordna med ett testamente att deras barns makar inte har giftorätt till egendom som ha fåtts med testamentet.

Vår byrå har en lång erfarenhet i rättegångar som gäller testamentsärende.

Ärendena som gäller äktenskapsskillnad och avvittring

Advokat Åbo och Tammerfors – Advokater i vår byrå biträder våra klienter i ärendena som gäller äktenskapsskillnad och skilsmässa. Vår byrå har över 20 års erfarenhet i skötsel av dessa ärenden. Vi biträder våra klienter i ärende som gäller äktenskapsskillnad och flyttande isär och också avvittring. I äktenskapsskillnader och numera också i situationer var man flyttar isär är det möjligt att föra frågan av avvittring till skiftesmannens avgörande.

En sambo har rätt till gottgörelse, om har eller hon genom sin insats för det gemensamma hushållet har hjälpt den andra sambon att öka eller bevara dennes egendom så att en upplösning av det gemensamma hushållet enbart utifrån ägandeförhållandena skulle leda till obehörig vinst för den ena sambon på den andra sambons bekostnad. Vår byrås advokater har speciellt yrkeskunskap att föra anspråk på gottgörelse i sådana ärenden.

Patient- och medicinalrätt

Det finns specialkompetens i vår byrå gällande patient- och medicinalrätt. Vi biträder våra klienter i dessa ärenden i Åbo trakten och i hela Finland. Vi vet patients rättigheter och hälso- och sjukvårdsföretagarnas skyldigheter.

Vår byrå har framgångsrikt skötte flera tvistemål som gäller patientskador. Om patienten inte har fått lämplig vård eller det har hänt fel i vården hjälper vår byrå er i ärenden.

Arbetsrätt

Vår byrå har specialkompetens i arbetsrätt. Man kan behöva vår sakkunniga hjälp i arbetsrätten i olika problemet såsom uppsägnings- och hävningssituationer, lönetvister, ingående av arbetsavtal, arbetsolycksfallet och samverkansförhandlingar. Vi biträder i alla frågor som gäller arbetsrätt.

Skadeståndsrätt

Vår byrå sköter alla ärendena som gäller skadestånd professionellt, pålitligt och snabbt. I dessa ärenden är det viktigt att se till att skadeståndsyrkandet inte preskriberas och preskription måste vid behov avbryta i tid.

Bostads- och lägenhetsköpstvister

Vår byrå är specialiserad till bostads- och lägenhetsköpstvister och tvister som gäller byggande, därav vi har över 20 års erfarenhet. Vi har ett brett samarbete med olika experter inom fastighetsbranschen.

Vi sköter med särskild sakkunskap alla tvister som gäller bostads- och lägenhetsköpet. Vi sköter också tvister som gäller entreprenad och byggande med sakkunskap.

Det är viktigt för köparen av lägenheten och bostaden att vända sig till en advokat i god tid, eftersom köparen måste åberopa felet inom rimlig tid. Köparen kan inte åberopa felet om hen inte anmäler felet till säljaren och av anspråk som baserar på felet, inom rimlig tid då hen upptäckte eller borde ha upptäckt felet.  

Tvistemål i jorddomstolen

Vår byrå är specialiserad till tvistemål som handläggs i jorddomstol. Vi sköter fortlöpande dessa tvistemål som handläggs i jorddomstolen, varav vi har tiotals års erfarenhet. I jorddomstolen kan handläggas t.ex. tvistemål som gäller vägrätt eller tvistemål som gäller styckning eller rågång av fastigheter.

Avtal och tvister i anslutning till byggande

Vår byrå har specialkompetens också i tvistemål som gäller byggande. I tvistemål som gäller byggande är det viktigt att vända sig till en advokat så tidigt som möjligt. Då kan man bäst skydda klientens förmåner och rättigheter och undvika möjliga ytterligare skador. Vi gör i dessa ärenden också intensivt samarbete med olika experter. Vi biträder våra klienter också vid ingående av avtal om byggande, så att våra klienters fördelar blir säkrat.

Köpebrev, hyresavtal och andra avtal som gäller fastigheter

Vår byrå upprättar köpebrev för fastigheter och bostadsaktier och biträder i ingående av köpet. Vi sköter med tillförlitlig och yrkesskicklighet upprättande av jordlegoavtal och andra hyresavtal och andra juridiska frågor som gäller detta. Vi upprättar också avtal om besittningsdelning som gäller fastigheter.

Oftast ingår det sådana juridiska frågor till avtal som gäller fastigheter, att det är best att kontakta advokat i god tid.

Bestyrkande av köp

Advokat Vesa Thureson agerar som offentligt köpvittne som lantmäteriverket har förordnat. Man kan alltså boka tid med honom att bestyrka köpet.

Djurrätt

Vår byrå har speciell kunskap i djurrätten. Vi upprättar avtal som gäller djur t.ex. avtal om köpet av djur med speciell yrkeskunskap. Dessutom har vi skött tvistemål som gäller djur framgångsrikt i hela Finland.

Idrottsjuridik

Vår byrå har speciell sakkunskap i idrottsjuridik. Vår byrå har lång och stark sakkunskap gällande uppdrag av individuella idrottare, tränare, idrottsförening och lag.

Vår byrå biträder i utarbetning av idrotts- och tränaravtal, samarbetsavtal om sponsoravtal och i ärenden som gäller förening, disciplin eller doping.

Dessutom har vår byrå avvikande omfattande sakkunskap i biträdande av idrottsutövare i rättsskyddsnämnden för idrott.

Barnrätt

Vi sköter ärendena som gäller vårdnad om barn, underhåll och umgängesrätt i Åbo och Åbo trakten och Tammerfors. Vår byrå sköter tvistemål som gäller vårdnad om barn och umgängesrätt med speciell sakkunskap snabbt och pålitligt. Vi försöker alltid se till att barnens förmån blir uppfylld i rättegången och i förlikningsförhandlingar.

Advokat Åbo – brottsjouren

Vår byrå har brottsjouren på kvällarna, veckoslutet och också på semestertid. Våra brottmålsadvokater jour så att du inte måste tveka att ta kontakt just då när du behöver hjälp.

Brottmålsadvokat är anträffbar på telefon i numret 02-473 4250.

Vår byrå har speciellt kunskap om brottmål. Vår byrås brottmålsadvokater sköter brottmålsrättegångar med sakkunnighet och lång erfarenhet. Våra brottmålsadvokater biträder målsäganden i förande av ersättningsanspråk. Vi biträder också svaranden i brottmål. Vi hjälper parten från början till slut och säkrar våra klientens förmån i både förundersökning och rättegången. Dessutom betjänar vår Tammerfors byrå klienter i Birkaland trakten.

LÄMNA DINA KONTAKTUPPGIFTER SÅ KONTAKTAR VI DIG!

Berätta för oss om ditt problem, så kommer vi på en lösning tillsammans.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.