TYÖSOPIMUSLAKI

Työsopimuslaki määrittää ja täsmentää työsopimuksiin liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia. Työsopimus voidaan solmia joko suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti. Nyrkkisääntönä voidaan kuitenkin pitää, että työsopimus tulisi aina solmia kirjallisena, jotta kaikki sovitut asiat saadaan ylös ja niihin voidaan palata tarvittaessa vielä vuosienkin päästä. Suullisen sopimuksen voimassaoloa voi myös olla vaikea todistaa, jonka vuoksi selkeä ja kirjallinen työsopimus ehkäisee aina parhaiten sopimuskonfliktien syntyä.

Työsopimus

Työsopimuslain mukainen työsopimus voidaan solmia sähköisesti, kirjallisesti tai suullisesti, jonka jälkeen allekirjoittanut työntekijä tai työntekijät sitoutuvat henkilökohtaisesti tekemään työtä. Työstä maksettava palkka määräytyy sopimuksessa ilmoitetun rahallisen korvauksen tai muun vastikkeen mukaan. 

Jos sinua askarruttaa työsopimuslaki ja siihen liittyvät oikeudelliset kysymykset, ota meihin yhteyttä niin autamme sinua mielellämme! 

Työsopimuksen voimassaoloaika

Työsopimus voi olla joko toistaiseksi voimassaoleva tai määräaikainen. Lähtökohtaisesti työsopimusten tulisi olla aina toistaiseksi voimassaolevia, mutta määräaikainen sopimus voidaan laatia perustelluista syistä. Jos taas työnantajan aloitteesta sopimus laaditaan määräaikaisena ilman syytä, katsoo laki työsopimuksen olevan toistaiseksi voimassa oleva. Toistuvaa määräaikaisten työsopimusten käyttöä ei myöskään sallita, jos työsopimusten lukumäärä, yhteenlaskettu kesto tai niistä muodostuva kokonaisuus osoittavat työnantajan työvoimatarpeen olevan pysyvä.

Työntekijän vastuut ja oikeudet

Työsopimuslaki määrittelee, että työntekijällä ja työnantajalla on tiettyjä velvollisuuksia ja oikeuksia työsuhteessa ollessaan. Esimerkiksi työntekijällä on huolellisuusvelvollisuus, jonka osalta hän on velvoitettu tekemään työnsä huolellisesti ja työnantajan toimivaltansa mukaisesti annettujen määräysten mukaan. Samalla hänen on huolehdittava käytössään olevin keinoin omasta ja muiden työntekijöiden turvallisuudesta. Jos työntekijä havaitsee puutteita tai vikoja, jotka voivat aiheuttaa sairastumisen tai työtapaturman vaaran, on hän velvoitettu niistä ilmoittamaan. Näihin vikoihin lukeutuvat esimerkiksi puutteet koneissa tai rakenteissa. 

Työntekijän on myös vältettävä kaikkea toimintaa, joka on kohtuuden mukaan vaadittavan menettelyn kanssa ristiriidassa hänen asemaansa nähden. Hän ei esimerkiksi saa toteuttaa kilpailevaa toimintaa tai ryhtyä sellaisiin toimiin, jotka voivat vahingoittaa työnantajaa, huomioiden työntekijän aseman ja työn luonteen. Tämän kun voidaan nähdä työsuhteissa noudatettavan hyvän tavan vastaisena kilpailutekona. Myöskään liikesalaisuuksia ei saa ilmaista muille tai käyttää niitä omaksi hyödykseen. Jos tiedot ovat hankittu oikeudettomasti, on kielto voimassa jopa työsuhteen päättymisen jälkeen.

Jos sinua mietityttää työsopimuslaki, työoikeus tai niihin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet, Turusta käsin toimiva Asianajotoimisto Thureson auttaa sinua kaikissa työriita- ja kiistatilanteissa sovinnollista selvittämistä edistäen ja tarvittaessa oikeudenkäynneissä avustaen. Palvelemme asiakkaitamme Turun lisäksi Kaarinassa, Paimiossa ja Tampereella.

Työnantajan oikeudet ja vastuut

Työnantajalla on velvollisuus edistää työntekijän ja itsensä sekä muiden työntekijöiden välisiä keskinäisiä suhteita. Hänellä on velvollisuus huolehtia siitä, että työntekijä pystyy suoriutumaan työstään silloinkin, kun työtä, työmenetelmiä tai yrityksen toimintaa ylipäätään kehitetään. Työnantajan on pyrittävä myös edistämään työntekijän kehittymistä ja työuralla etenemistä omien kykyjensä mukaan. 

Työnantajan tulee myös kohdella kaikkia työntekijöitään tasapuolisesti ja tästä voidaan poiketa vain silloin, jos työntekijän asema ja työtehtävät ovat perustellusti huomioitu. Työturvallisuuslaki taas edellyttää työnantajan huolehtivan työturvallisuudesta, jotta työntekijöitä voidaan suojella terveydellisiltä vaaroilta ja tapaturmilta. Työantajan tulee myös noudattaa vähintään valtakunnallisen, asianomaisella alalla edustettavana pidetyn ja yleissitovan työehtosopimuksen määräyksiä koskien työoloja ja työsuhteen ehtoja, jotka koskevat työntekijän tekemää tai siihen lähinnä rinnastettavaa työtä. 

Työoikeus ja työsopimuslaki eivät ole aina yksinkertaisesti tulkittavia. Kun työriita puhkeaa tai tarvitset muuten avustusta työoikeudellisissa ongelmatilanteissa, asianajotoimistomme kokeneet lakimiehet ovat aina valmiina avustamaan sinua. 

JÄTÄ YHTEYSTIETOSI, 
NIIN OTAMME 
SINUUN YHTEYTTÄ!

Kerro meille ongelmasi – 
löydetään siihen yhdessä ratkaisu.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.