VAHINGONKORVAUS

Vahingonkorvauksella tarkoitetaan korvausta, joka maksetaan tahallisesti tai tuottamuksellisesti aiheutetusta vahingosta. Asianajotoimisto Thuresonin asianajajat ovat apunasi kaikissa vahingonkorvausvelvollisuutta koskevissa toimeksiannoissa. Toimistomme avustaa sekä vahingonaiheuttajaa vahingonkorvausvastuun selvittämisessä että vahingonkärsijää vahingonkorvausvaatimuksen laatimisessa. Palvelemme asiakkaitamme toimistoissamme Turussa, Kaarinassa, Paimiossa sekä Tampereella, ja tarpeen tullen avustamme asiakkaitamme kaikkialla Suomessa.

Rikosperusteinen vahingonkorvaus eli vahingonkorvaukset rikosvahingoissa

Rikoksen uhrilla on oikeus vahingonkorvaukseen hänelle aiheutuneesta vahingosta. Tavallisimmin vahingonkorvausvaatimukset liittyvät esimerkiksi:

 • varastettuun tai vahingoitettuun omaisuuteen
 • vammojen tai sairauden hoitoon liittyviin kuluihin
 • fyysiseen kipuun ja särkyyn sekä tilapäiseen haittaan (kuten fyysiset vammat ja mielenterveyden häiriöt)
 • henkiseen kärsimykseen
 • pysyvään haittaan
 • työansion menetykseen
 • matkakuluihin
 • vakuutusten omavastuuosuuksiin
 • oikeudenkäyntikuluihin
 • kuolemantapauksissa muun muassa hautauskuluihin ja elatuksen menetykseen.

Tuomioistuin voi määrätä rikoksentekijän maksamaan korvauksia. Tuomittujen korvausten maksamisesta voi sopia rikoksentekijän kanssa suoraan tai pyytää ulosottomiestä perimään niitä. Joissain tilanteissa korvauksia voi saada myös Valtiokonttorista tai Kelasta.

Asianajotoimisto Thuresonin ammattitaitoiset ja kokeneet lakimiehet ovat apunasi kaikissa rikosvahinkoihin liittyvissä vahingonkorvausasioissa. Käänny siis rohkeasti meidän puoleemme.

Henkilövahinko

Henkilövahinko ilmenee tyypillisesti ruumiinvammana tai sairautena. Tietyissä tilanteissa myös erilaisista henkisistä häiriötiloista voidaan tuomita korvausta henkilövahinkoja koskevien säännösten mukaisesti. Henkilövahingon perusteella suoritetaan korvaus sairaanhoitokustannuksista ja muista tarpeellisista kuluista, ansionmenetyksestä, kivusta ja särystä ja muusta tilapäisestä sekä pysyvästä haitasta.

Henkilövahingot jaetaan kahteen eri tyyppiin: välittömiin ja välillisiin henkilövahinkoihin. Välitön henkilövahinko on vahinkotapahtumassa aiheutuvaa, suoraa vahinkoa. Välittömiä henkilövahinkoja ovat vahingot, jotka kohdistuvat siihen henkilöön, jonka terveydentilassa tapahtuu muutos vahinkotapahtuman seurauksena. Välittömiä vahinkoja ovat tyypillisesti ruumiinvamma tai sairaus, ja niiden osalta korvataan esimerkiksi ansionmenetys, kipu ja särky, muu tilapäinen haitta sekä pysyvä haitta.

Välillinen vahinko on epäsuoraa vahinkoa, ja täten sen todistaminen sekä sen määrän asettaminen saattaa johtaa haastaviin oikeudenkäynteihin. Välillinen henkilövahinko on tyypillisesti haitta, joka ilmenee muina kuin suoranaisina kuluina liittyen vahinkotapahtumaan. Tällainen vahinko voi ilmetä esimerkiksi vahingon kärsineen henkilön tulonmenetyksenä, joka ei liity vahinkotapahtumaan, vaan johtuu siinä aiheutuneesta vahingosta. Välilliset henkilövahingot voivat aiheutua myös kolmannelle taholle kuoleman tai ruumiinvamman johdosta. Esimerkiksi hautajaiskulut ja muut hautaamiseen liittyvät kustannukset kuuluvat välillisiin henkilövahinkoihin. Sekä välittömät että välilliset henkilövahingot ovat yhtälailla korvattavia vahingon kärsineelle taholle.

Henkilövahingon sattuessa on erityisen tärkeää selvittää, mistä vahingon kärsineellä on oikeus saada korvausta. Vahingonkorvauksen määrän ja vahingonkorvaustapahtuman selvittäminen vaatii usein lakimiehen apua. Mikäli kohdallesi osuu henkilövahinko, olitpa sitten vahingon aiheuttaja tai vahingon kärsijä, käänny asiantuntevien asianajajiemme puoleen.

Korvaus pysyvästä haitasta

Pysyvän haitan korvaus tulee kyseeseen silloin, kun vahinkoa kärsineelle aiheutuneesta vammasta on seurannut pysyvä toimintakyvyn aleneminen, joka rajoittaa hänen mahdollisuuksiaan elää toiminnallisesti täysipainoista elämää. Haitan arvioinnissa otetaan huomioon ainoastaan vammojen laatu, eikä vahinkoa kärsineen yksilöllisiä olosuhteita oteta huomioon korvausta määritettäessä. Kosmeettinen haitta, joka ei vaikuta toimintakykyyn, korvataan erikseen omana korvausaiheenaan. Huomioitavaa on myös, että pysyvä haitta (invaliditeetti) on eri asia kuin työkyvyttömyys.  

Korvaus maksetaan yleensä kertakorvauksena siinä vaiheessa, kun tilanne on pysyvä eikä toipumista ole enää odotettavissa. Korvaus maksetaan yleensä aikaisintaan vuoden kuluttua viimeisimmästä toimenpiteestä. Työtapaturman tai ammattitaudin aiheuttamasta pysyvästä yleisestä haitasta maksetaan haittarahaa. Yleisellä haitalla puolestaan tarkoitetaan tapaturman tai ammattitaudin aiheuttamaa toimintakyvyn alentumista eli toiminnanvajausta.

Työtapaturman tai ammattitaudin aiheuttama pysyvä haitta voidaan arvioida aikaisintaan vuoden kuluttua tapaturmasta tai ammattitaudin ilmenemisestä. Jos haittaluokkaa ei tällöin voida lopullisesti vahvistaa, maksetaan haittarahan ennakkoa, kun tiedetään, minkä suuruinen pysyvä haitta vähintään tulee olemaan.

Vahingonkorvaus voidaan myös sovitella

Vahingonkorvauslaki määrittelee, että jokainen joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on lähtökohtaisesti velvollinen korvaamaan sen. Vahingonkorvausta voidaan kuitenkin sovitella, jos vahingonkorvausvelvollisuus harkitaan kohtuuttoman raskaaksi ottaen huomioon vahingon aiheuttajan ja vahingon kärsineen varallisuusolot sekä muut olosuhteet. Vahingonkorvaus voidaan kohtuuden mukaan sovitella myös silloin, kun vahingon kärsineen puolelta on myötävaikutettu vahinkoon, tai kun muu vahingon aiheuttaneeseen tekoon kuulumaton seikka on myös ollut vahingon syynä.

Vahingonkorvausta koskevat erimielisyydet tulisi aina pyrkiä selvittämään sovinnollisesti. Asianajotoimistomme Turussa, Kaarinassa, Paimiossa sekä Tampereella tarjoaa oikeudellista apua vahingonkorvausasioiden sovittelussa varmistaen, että sovittelu on etujesi ja oikeuksiesi mukainen. Tarvittaessa palvelemme asiakkaitamme ympäri Suomen. 

Asianajajamme antavat oikeudellista apua myös työnantajan korvausvastuuta sekä työntekijän vahingonkorvausta koskevissa toimeksiannoissa. Voimme avustaa sinua minkä tahansa korvausvastuun selvittämisessä. Edistämme aina asian sovinnollista selvittämistä ja avustamme oikeudenkäynneissä.

JÄTÄ YHTEYSTIETOSI,
NIIN OTAMME
SINUUN YHTEYTTÄ!

Kerro meille ongelmasi –
löydetään siihen yhdessä ratkaisu.

 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.