Työoikeus

Työoikeus on oikeudenala, joka määrittää ja täsmentää työsuhteeseen liittyviä oikeudellisia kysymyksiä. Mikäli kaipaat apua työoikeuteen liittyvissä riitatilanteissa, Asianajotoimisto Thureson turvaa oikeutesi, olitpa työnantaja tai työntekijä. Meillä työskentelee työoikeuteen erikoistuneita lakimiehiä, jotka palvelevat sinua kaikissa työoikeudellisissa asioissa toimistoissamme Turussa, Kaarinassa, Paimiossa ja Tampereella sekä koko Suomessa.

Työlainsäädäntö käsittää monta eri lakia

Työlainsäädännössä määritellään työntekijöiden ja työnantajien oikeudet ja velvollisuudet. Työlainsäädäntöön kuuluu paljon eri lakeja, muun muassa seuraavat lait:

  • työsopimuslaki,
  • työaikalaki,
  • vuosilomalaki,
  • yhdenvertaisuuslaki,
  • laki yksityisyyden suojasta työelämässä,
  • työehtosopimuslaki,
  • vuorotteluvapaalaki,
  • opintovapaalaki,
  • palkkaturvalaki.

Työlainsäädäntöä valmistellaan kolmikantaisesti, yhteistyössä työnantajien ja työntekijöiden etujärjestöjen kanssa. Työntekijöiden työehtoja määrittelevät työlainsäädännön lisäksi mm. eri alojen työehtosopimukset. Työlainsäädännön valvonta kuuluu suurelta osin sosiaali- ja terveysministeriön alaisille työsuojeluviranomaisille.

Työlainsäädännön keskeisin laki on työsopimuslaki. Se määrittelee työntekijän ja työnantajan yleiset velvollisuudet. Työsopimuslaissa on määräyksiä mm. työehtosopimusten sitovuudesta, työsuhteen määräaikaisuudesta, palkanmaksusta, koeajasta, syrjintäkiellosta ja työsopimuksen irtisanomisesta. Työehtosopimus on työnantajaa ja työntekijöitä edustavien ammattiliittojen neuvottelema sopimus työn ehdoista. Eri aloilla on omat työehtosopimuksensa. Jos työnantaja ei ole sidottu mihinkään tiettyyn työehtosopimukseen, on siinä tapauksessa useimmiten noudatettava yleissitovaa työehtosopimusta.

Työsuhteen päättäminen – Miten eri työsopimukset eroavat toisistaan irtisanomistilanteissa?

Työsuhteen päättymisestä on säädetty työsopimuslaissa. Työsuhde voi päättyä määräajan päättymiseen, irtisanomiseen, purkamiseen tai erityistilanteessa siihen, että työsuhdetta pidetään purkautuneena. Työsuhteen voivat päättää sekä työntekijä että työnantaja, kun päättämiseen on lain mukaiset perusteet.

Toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen irtisanominen

Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus päätetään tavallisesti siten, että joko työntekijä tai työnantaja irtisanoo sen. Työnantaja saa irtisanoa toistaiseksi voimassaolevan eli vakituisen työsopimuksen joko työntekijästä johtuvista asiallisista ja painavista syistä tai tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Työntekijä saa irtisanoa työsopimuksen ilman, että irtisanoutumisen syytä tarvitsee ilmoittaa työnantajalle. Sekä työnantaja että työntekijä ovat velvollisia noudattamaan irtisanomisaikaa.

Työsuhteen päättämisestä ilmoitetaan toiselle osapuolelle henkilökohtaisesti. Jos tämä ei ole mahdollista, voidaan ilmoitus toimittaa postilla tai sähköpostilla. Työnantajan on kuultava työntekijää ennen työsuhteen päättämistä. Työntekijän pyynnöstä työnantajan on viipymättä ilmoitettava kirjallisesti työsuhteen päättymispäivä sekä tiedossaan olevat irtisanomisen perusteet.

Määräaikaisen työsopimuksen irtisanominen

Määräaikainen työsopimus päättyy ilman irtisanomista joko sovitun määräajan kuluessa umpeen tai sen työn valmistuttua, joka työsopimusta tehtäessä sovittiin tehtäväksi työsuhteen aikana. Määräaikaisen työsopimuksen voi irtisanoa vain, jos työntekijä ja työnantaja sopivat irtisanomismahdollisuudesta joko työsopimuksessa tai työsuhteen aikana.

Työsuhteen purkaminen

Työsopimuksen purkamisen tullessa kyseeseen, ei noudateta irtisanomisaikaa, vaan työsuhde päättyy välittömästi. Työsuhteen alkuun voidaan sopia koeajasta, jonka aikana sekä työntekijä että työnantaja voivat purkaa työsuhteen. Työsuhdetta ei saa koeajallakaan purkaa syrjivillä tai muuten koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla perusteilla. 

Muuten työsopimuksen saa purkaa vain erittäin painavasta syystä. Työnantaja voi purkaa työsopimuksen, jos työntekijä on rikkonut työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavia velvoitteitaan niin vakavasti, ettei työnantaja voi kohtuudella jatkaa sopimussuhdetta. Työntekijä voi purkaa työsopimuksen, jos työnantaja rikkoo tai laiminlyö velvoitteitaan, jotka johtuvat työsopimuksesta tai laista taikka jotka vaikuttavat olennaisesti työsuhteeseen. Työsopimus voidaan purkaa riippumatta työsopimuksen kestosta (toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen).

Asianajotoimistot Turussa, Kaarinassa, Paimiossa ja Tampereella palvelevat sinua

Kun työoikeus, työsopimuksiin liittyvät asiat tai työntekijän ja työnantajan oikeudet ja velvollisuudet mietityttävät tai kohtaat työoikeudellisia ongelmatilanteita, Asianajotoimisto Thuresonin asiantuntevat lakimiehet ovat valmiina avustamaan sinua asioiden selvittämisessä. Edistämme sovinnollista selvittämistä ja avustamme tarvittaessa oikeudenkäynneissä. Toimistomme sijaitsevat Turussa, Kaarinassa, Paimiossa ja Tampereella, mutta palvelemme asiakkaita tarvittaessa ympäri Suomen.

JÄTÄ YHTEYSTIETOSI, NIIN OTAMME SINUUN YHTEYTTÄ!

Kerro meille ongelmasi – löydetään siihen yhdessä ratkaisu.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.