SKADESTÅND

Med skadestånd menar man ersättning som betalas på grund av en skada som är förorsakat uppsåtligen eller av oaktsamhet. Advokater här i Advokatbyrå Thureson hjälper dig i alla ärenden som gäller skadeståndsskyldighet. Vår byrå biträder både skadevållare vid utredning av skadeståndsansvaret och skadelidande vid upprättande av skadeståndsyrkande. Vi betjänar våra kunder i våra kontor i Åbo, St. Karins, Pemar och Tammerfors och vid behov biträder vi våra kunder överallt i Finland.

Brottbaserat skadestånd alltså skadestånd i brottsmål

Brottsoffren har en rättighet för skadestånd av skador förorsakat för hen. I de flesta faller tillträder skadeståndskrav till exempel:

 • Stulen eller skadad egendom
 • Kostnader för vårdnad av skador och sjukdomar
 • Fysisk smärta och värk och tillfällig olägenhet (såsom fysiska skador och mental störning)
 • Psykiskt lidande
 • Bestående men
 • Förlust av förvärvsinkomst
 • Resekostnader
 • Försäkringarnas självriskandelar
 • Rättegångskostnader
 • Vid dödsfall t.ex. begravningskostnad och förlust av underhåll.

Domstolen kan förordna gärningsmannen att betala ersättningar. Man kan komma överens med gärningsmannen direkt om att hur betalningen av fördömda ersättningar sker eller man kan be utmätningsmannen att indriva de. I vissa situationer man kan också få ersättningar av Statskontor eller FPA. Våra yrkeskunniga och erfaren här i Advokatbyrå Thureson hjälper dig i alla skadeståndsärenden som gäller brottmål. Vänd dig därför modigt till oss.

Personskada

En personskada framträder typiskt som kroppskada eller sjukdom. I vissa situationer dömas ersättning för olika psykiska störningar i enlighet med bestämmelserna om personskador. Ersättning på grund av personskada betalas av sjukvårdskostnader och alla andra nödvändiga kostnader, förlust för arbetsförtjänst, fysisks smärta och värk och andra tillfällig olägenhet och bestående men.

Personskador delas upp i två olika typer: omedelbara och medelbara personskador. Omedelbar personskada är direkt skada som förorsakas av skadehändelsen. Medelbara personskador är skador vilka riktas mot den personen vars hälsotillstånd förändras till följd av skadefallet. Medelbara skador är till exempel kroppskada eller sjukdom och för dem ersätts till exempel förlust för arbetsförtjänst, fysisk smärta och värk och andra tillfällig olägenhet och bestående men.

Medelbar skada är indirekt skada och därför bevisningen av detta samt fastställande av dess belopp kan leda till utmanande rättegångar. Medelbar personskada är typiskt en olägenhet som framträder i andra kostnader än direkta kostnader gällande skadehändelse. Sådan skada kan framkomma t.ex som skadelidandes inkomstbortfall, vilket är inte ansluten till skadehändelsen men vilket härstammar av skadan förorsakade i skadehändelsen. Medelbara personskador kans också förorsaka ansluten av dödsfall eller kroppsskada. Till exempel begravningskostnader och andra kostnader vilka ansluter till begravningen hör till medelbara personskador. Både omedelbara och medelbara personskador är på samma sätt ersättliga för skadelidande.

Vid personskada är det särskilt viktigt att utreda var den skadelidande har rätt till ersättning. Utredning av mängden av skadeståndet och av skadeståndfall krävs ofta hjälp av en advokat. Om du råkar ut för en personskada oavsett om du är den som har orsakat skadan eller den som har lidit skadan, vänd dig till våra sakkunniga advokater.

Ersättning för bestående men

Ersättning för bestående men gäller då skadan på den skadelidande har lett till bestående nedsättning av funktionsförmågan som begränsar hens möjligheter att leva ett liv fullt av funktionalitet. Vid värdering av skadan beaktas endast skadornas art och de individuella omständigheterna för den skadelidande beaktas inte när man bestämmer ersättning. Kosmetiskt men som inte påverkar funktionsförmågan ersättas separat som eget ersättningsärende. Man måste också ta hänsyn till att bestående men är inte samma sak som arbetsoförmåga.

Ersättningen betalas vanligen i form av en engångsersättning då situationen är bestående och ingen återhämtning är förestod. Ersättningen betalas vanligen tidigast om ett år av senaste ingrepp. Menersättning betalas av allmän bestående men i arbetsolycksfall eller arbetssjukdom. Bestående allmän olägenhet betyder nedsatt funktionsförmåga d.v.s. funktionsnedsättning förorsakat av olycksfalls eller arbetssjukdoms. Sådan bestående men kan uppskattas tidigast om ett år då olycksfall eller arbetssjukdom har framträdd. Om man kan inte fastställa invaliditetsklass då, betalas förskott för menersättning, då man bet hur stor bestående men kommer åtminstone att bli.

Skadestånd kan också förlikas

Skadeståndslag anger att var och en som uppsåtligen eller av vållande förorsakar annan skada skall ersätta den i princip. Skadeståndet kan jämkas, om skadeståndsskyldigheten finnes oskäligt betungande med hänsyn till skadevållarens och den skadelidandes ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt. Skadeståndet kan jämkas också då den skadelidande har medverkat till skadan eller om någon annan omständighet, som ej hörde till den skadevållande handlingen, även bidragit till skadans uppkomst.

Tvister om skadestånd skulle alltid försökas att tillrättalägga försonligt. Vår advokatbyrå i Åbo, St. Karins, Pemar och Tammerfors erbjuder rättslig hjälp vid medling i skadeärenden, genom att säkerställa att medling är motsvarande med dina intressen och rättigheter. Vid behov biträder vi våra kunder runt Finland.

Våra advokater ger rättligt hjälp också i uppdrag gällande arbetsgivares ersättningsansvar och arbetstagarens skadestånd. Vi kan biträda dig att utreda vilket ersättningsansvar helst. Vi befrämjar alltid försonlig utredning av ärendena och biträder i rättegångar.

LÄMNA DINA KONTAKTUPPGIFTER SÅ KONTAKTAR VI DIG!

Berätta för oss om ditt problem, så kommer vi på en lösning tillsammans.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.