ARBETSAVTALSLAGEN

Rättigheter och skyldigheter som härrör av arbetsavtal fastställs i arbetsavtalslagen. Arbetsavtal kan ingås muntligen, skriftligen eller i elektronisk form. Som tumregel kan man ändå hålla att arbetsavtalet skall ingås skriftligen, så att alla saker som man avtalat om finns svart på vitt, så att man även efter flera år kan återkomma till dem. Giltigheten av ett arbetsavtal som ingåtts muntligen kan vara svårt att bevisa. Därför är det viktigt att upprätta ett klart och skriftligt arbetsavtal för att undgå avtalskonflikter.

Arbetsavtalet

Ett arbetsavtal som upprättats enligt arbetsavtalslagen kan ingås antingen muntligen, skriftligen eller i elektronisk form, vartefter den undertecknade arbetstagaren eller arbetstagarna tillsammans förbinder sig att personligen utföra arbete för någon annan. Lönen för arbetet fastställs i avtalet och kan betalas som penningersättning eller annat vederlag. 

Ifall du har frågor om juridiska frågor kring arbetsavtalslagen, ta gärna kontakt med oss, så hjälper vi dig!

Arbetsavtalets giltighet

Arbetsavtalet gäller tillsvidare eller för en viss tid.

Huvudsakligen borde ett arbetsavtal gälla tills vidare, om det inte av grundad anledning har ingåtts för viss tid. Ett arbetsavtal som på initiativ av arbetsgivaren utan grundad anledning har ingåtts för viss tid ska anses gälla tills vidare enligt arbetsavtalslagen.

Enligt arbetsavtalslagen är det inte tillåtet att upprepat använda arbetsavtal för viss tid när antalet visstidsavtal eller den sammanlagda avtalstiden eller den helhet som avtalen bildar visar att arbetsgivarens behov av arbetskraft är permanent.

Arbetstagarens skyldigheter och rättigheter

Arbetsavtalslagen fastställer arbetstagarens och arbetsgivarens skyldigheter och rättigheter. Arbetstagaren skall, till exempel, utföra sitt arbete omsorgsfullt med iakttagande av de föreskrifter som arbetsgivaren i enlighet med sin behörighet ger om arbetet. Samtidigt skall arbetstagaren iaktta den försiktighet och aktsamhet som arbetsuppgifterna förutsätter och ha omsorg för sin egen såsom de andra arbetstagarnas säkerhet. Ifall arbetstagaren kommer underfund med fel eller brister, vilka som kan medföra risk för sjukdom eller olycksfall, är arbetstagaren omedelbart skyldig att meddela om dessa. Sådana fel kan vara till exempel brister i maskiner eller konstruktioner.

Arbetstagaren skall också undvika all sådan verksamhet som står i strid med vad som skäligen kan krävas av en arbetstagare i den ställningen hen är i. Arbetstagaren får inte heller utföra sådant konkurrerande arbete eller utöva sådan konkurrerande verksamhet åt någon annan, som med hänsyn till arbetets natur och arbetstagarens ställning, skadar arbetsgivaren. Detta kan anses vara en konkurrerande handling som står i strid med god sed i anställningsförhållandet. En arbetstagare får inte utnyttja arbetsgivarens företagshemligheter eller avslöja dem åt någon annan. Ifall uppgifterna är olagligt anskaffade, är förbudet i kraft fortsättningsvis efter att anställningsförhållandet har upphört.

Ifall du har frågor om arbetsrätt, arbetsavtalslagen eller arbetstagarens och arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter, hjälper vi dig här i advokatbyrå Thureson. Vi strävar i alla arbetstvister efter att uppnå konsensus genom förlikning, men vid behov är vi redo att biträda dig vid en rättegång. Vi betjänar våra kunder i Åbo, St. Karins, Pemar och Tammerfors.

Arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter

Arbetsgivaren är skyldig att främja relationerna mellan arbetstagaren och sig själv, samt arbetstagarnas inbördes relationer. Arbetsgivaren ska se till att arbetstagaren klarar av att utföra sitt arbete även då arbetet, arbetsmetoderna eller företagets verksamhet håller på att utvecklas. Arbetsgivaren skall även främja arbetstagarens möjligheter att utvecklas och avancera i yrket enligt sin förmåga.

Arbetsgivaren skall bemöta alla arbetstagare opartiskt. Arbetsgivaren kan avvika från detta enbart då det med hänsyn till arbetstagarnas uppgifter och ställning finns anledning därtill. I arbetarskyddslagen fastställs däremot arbetsgivarens skyldighet att se efter arbetstagarens arbetssäkerhet. Arbetstagarna skall skyddas mot olycksfall samt hälsorisker. Arbetsgivaren skall följa åtminstone det som i ett riksomfattat kollektivavtal, som är representativt för branschen i fråga, bestäms om arbetsförhållanden och anställningsvillkor som gäller det arbete som arbetstagaren utför, eller ett därmed jämförbart arbete.

Arbetsrätten och arbetsavtalslagen är inte så simpla att tolka. Då du hamnar mitt i en arbetstvist eller behöver hjälp med problem i anknytning till arbetsrättsliga frågor, är våra erfarna jurister här för att hjälpa dig!

LÄMNA DINA KONTAKTUPPGIFTER SÅ KONTAKTAR VI DIG!

Berätta för oss om ditt problem, så kommer vi på en lösning tillsammans.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.