Arbetsrätt

Arbetsrätt är ett rättsområde som definierar och preciserar juridiska frågor vilka gäller anställningsförhållande. Om du behöver hjälp med tvistemål som gäller arbetsrätt säkrar Advokatbyrå Thureson dina rättigheter oavsett om du är arbetsgivare eller anställd. Hos oss jobbar advokater som är specialiserad i arbetsrätten och betjänar dig i alla arbetsrättsliga ärenden i våra byrån i Åbo, St. Karins, Pemar och Tammerfors samt hela Finland.

Arbetslagstiftningen omfattar många olika lagar

I arbetslagstiftning definieras rättigheter och skyldigheter av anställda och arbetsgivaren. Arbetslagstiftning innehåller många olika lagar bland annat följande lagar:

  • arbetsavtalslag
  • arbetstidslag
  • semesterlag
  • diskrimineringslag
  • lag om integritetsskydd i arbetslivet
  • lag om kollektivavtal
  • lag om alterneringsledighet
  • lag on studieledighet
  • lönegarantilag

Arbetslagstiftningen förbereds på trepartsbasis i samarbete med intresseorganisationer för arbetsgivare och anställda. Förutom arbetslagstiftningen fastställer arbetstagarnas arbetsvillkor av bl.a. kollektivavtal av olika verksamhet. Tillsynen över arbetsrätten hör till stor del till arbetarskyddsmyndigheter som är underställt social- och hälsovårdsministerium.

Den viktigaste lagen i arbetslagstiftningen är arbetsavtalslagen. Den definierar allmänna skyldigheter för arbetsgivaren och arbetstagaren. Lagen innehåller bestämmelser om bl.a. kollektivavtalets bindande verkan, anställningsförhållandets visstidsförhållande, lönebetalning, prövotid, förbud mot diskriminering och uppsägning av arbetsavtal. Kollektivavtal är ett avtal om arbetsvillkor som är förhandlat av fackförbund som representerar arbetsgivarna och arbetstagarna. Olika områdena har egna kollektivavtal. Om arbetsgivaren är inte bunden till någon viss kollektivavtal måste i så fall oftast hålla sig till allmänt bindande kollektivavtal.

Avslutande av anställningsförhållande – Hur olika anställningsavtal skiljer sig från varandra vid uppsägning?

Arbetsavtalslag stadgar om uppsägning av anställningsförhållande. Anställningsförhållande kan upphöras till utgången av en frist, uppsägning, hävande av avtal eller i special situationer till det att anställningsförhållande hålls upplöst. Anställningsförhållanden kan avslutas av både arbetstagare och arbetsgivare när det är lagliga grunder för detta.

Uppsägning av arbetsavtal som gäller tills vidare

Arbetsavtal som gäller tills vidare avslutas vanligen så att antingen arbetstagaren eller arbetsgivaren säger upp den. Arbetsgivaren får uppsäga arbetsavtal som gäller tills vidare alltså fast anställningskontrakt antingen av sakliga och vägande skäl som beror på arbetstagaren eller av produktions- och ekonomiska skäl. Arbetstagaren får uppsäga arbetsavtalet utan att notifiera arbetsgivaren av skälen. Både arbetsgivaren och arbetstagaren är skyldiga att följa uppsägningstid.

Man anmäler av uppsägningen till den andra parten personligen. Om det inte är möjligt kan anmälan utföras vid post eller epost. Arbetsgivaren måste höra arbetstagaren före avslutande av anställningsförhållande. Av arbetstagarens begäran måste arbetsgivaren omgående anmäla skriftligt anställningsförhållandes utgångsdatum och grunder för uppsägningen.

Uppsägning av arbetsavtal för viss tid

Arbetsavtal för viss tid avslutas utan uppsägning antingen efter överenskommen fristen löper ut eller efter detta arbete blir färdigt som var överenskommen att bli gjort under anställningsförhållanden. Man kan uppsäga ett arbetsavtal för viss tid bara om arbetsgivaren och arbetstagaren överenskommer av möjligheten i arbetsavtal eller under anställningsförhållanden.

Hävning av anställningsförhållande

Det det är fråga om hävning av arbetsavtalet lyder man inte uppsägningstid men anställningsförhållanden upphörs omedelbart. Man kan komma överens av prövotid till början av anställningsförhållanden, då både arbetsgivaren och arbetstagaren kan häva anställningsförhållanden. Man kan inte ens då häva anställningsförhållanden med diskriminerande eller annars på grunder som är osakliga med hänsyn till syftet med prövotiden.

Annars får man häva arbetsavtalet bara av ett väldigt vägande skäl. Arbetsgivaren kan häva arbetsavtalet om arbetsgivaren har brutit sina förpliktelser, som väsentligt inverkar på anställningsförhållandet, så allvarligt att arbetsgivaren kan inte rimligen fortsätta avtalsförhållande. Arbetstagaren kan häva arbetsavtalet om arbetsgivaren bryter eller försummar sina förpliktelser vilka kommer från arbetsavtalet eller lagen eller vilka har väsentliga inverkan på anställningsförhållandet. Arbetsavtal kan hävas oavsett är det fråga om arbetsavtalet för viss tid eller arbetsavtal som gäller till vidare.

Advokatbyråer i Åbo, St. Karins, Pemar och Tammerfors betjänar dig då du har frågor av arbetsrätt, ärenden gällande arbetsrätt eller om rättigheter och skyldigheter av arbetsgivaren och arbetstagaren eller om du ställs inför arbetsrättsliga problem, Advokatbyrå Thuresons sakkunniga advokater är färdiga och hjälpa er med utredande av ärendena. Våra byråer är i Åbo, St. Karins, Pemar och Tammerfors, men vi betjänar klienter runt Finland vid behov.  

LÄMNA DINA KONTAKTUPPGIFTER SÅ KONTAKTAR VI DIG!

Berätta för oss om ditt problem, så kommer vi på en lösning tillsammans.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.