Konkurrensrätt och offentliga upphandlingar

Komplicerade ärenden som gäller konkurrensrätt, offentliga upphandlingar eller EU-lagstiftning kräver förnämligt kunnande. Vi har kundinriktad service där våra experter avgör alla möjliga konkurrens-, upphandlings- och EU-rättsliga ärenden som våra klienter kan mötas med bästa möjliga sätt. Vi förstår affärsverksamhet och utmaningar som företag möter när de agerar i gränssnitt mellan den offentliga och den privata sektorn samt i en internationell miljö.

Vi ger är förtroligt och sakkunnigt juridisk tjänst till ert företags individuella behov. Vår byrå är specialiserad i utövning av rättliga ärenden för offentliga samfund samt för små, medelstora och stora företag. Vi biträder våra företagskunder i Åbo, St. Karins, Pemar och Tammerfors.

Offentliga upphandlingar

Med offentliga upphandlingar menar man sådana upphandlingar av varor, tjänster och byggentreprenader som staten, kommuner och samkommuner, statens affärsinrättningar samt andra upphandlingsenheter, som är fastställd i upphandlingslagstiftning, gör utanför egen organisationen. Offentliga samfund måste i sina upphandlingar lyda upphandlingslagen och EU:s upphandlingsdirektiv.

Syftet med upphandlingsförfarandet är primärt effektiv användning av offentliga medel. Detta kräver bland annat utnyttjande av den konkurrens som finns på marknaden, lika och icke-diskriminerande behandling av anbudssökande och anbudsgivare samt offentlighet och öppenhet i upphandlingsförfarandet. Principen av öppenhet kräver att upphandling anmälas tillräckligt vitt och brett. Den upphandlande enheten ska utnyttja befintliga konkurrensförhållanden. Principen för lika och icke-diskriminerande behandling i sin tur innebär det lika behandling av anbudsgivarna och görande av beslut om upphandling i enlighet med de i förväg anmälda urvalskriterierna.

Upphandlingsförfarandet är strikt reglerat i upphandlingslagen och upphandlingsenheten måste noggrant följa efter juridiska anvisningar enligt lag. Framgångsrik genomföring av upphandlingsprocessen kräver således god kännedom om lagstiftningen. Vår byrå hjälper företagen i alla faser av upphandlingsprocessen. Vi biträder också de anbudsgivare som förlorat anbudsförfarandet i marknadsdomstolen.

Konkurrensrätt

Företag måste i sin verksamhet ta i beaktande de bestämmelser som fastställs i finska och EU-lagstiftning. Konkurrensrätt har utvecklats om behovet av att skapa och upprätthålla en konkurrenskraftig, öppen marknad samt främja den ekonomiska flexibiliteten. Konkurrensrättsliga bestämmelser skapar en ram för företagsverksamhet inom fri marknadsekonomi. Konkurrensrättsliga bestämmelser reglerar företagsverksamhet i större utsträckning om företaget är i en betydande station i marknaden. Konkurrensrätt tillåter små och medelstora företag ha större frihet att använda olika konkurrensmedel i sin verksamhet.

I konkurrensrätten ingår:

  • karteller
  • dominerande ställning på marknaden och missbruk av denna
  • vertikala begränsningar för konkurrensen (de begränsningar tillverkaren eller distributören av produkten har placerat för försäljningsledet)
  • tillsyn av företagsförvärv samt
  • Lagstiftning om offentlig upphandling.

Vi biträder i konkurrensrättsliga riskhanterings- och rådgivningstjänster. Du kan vänja dig till oss också i skadeståndsrättsliga ärenden om ditt företag har lidit skada till exempel av konkurrentens kartell eller av någon annan förbjuden konkurrensgränsning. Vår byrå har speciell sakkunskap i konkurrensrättsliga och skadeståndsrättsliga ärenden.

LÄMNA DINA KONTAKTUPPGIFTER SÅ KONTAKTAR VI DIG!

Berätta för oss om ditt problem, så kommer vi på en lösning tillsammans.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.