Tvistlösning

Tvistemål gäller oenigheter mellan enskilda personen eller företag. Sådana är till exempel tvister som gäller bostadsköp, avtalstolkning, hävning av köpet och betalning av skadestånd. En lösning som tilltalar båda parter oftast inte uppkommer från samtal mellan parterna och då kan tvistlösningen kräva hjälp och stöd av en yrkeskunnig advokat.

Advokatbyrå Thureson betjänar i alla rättsliga frågor som gäller tvistemål. Vi upprättar alla nödvändiga dokumentet för klienten och biträder i tvistlösningen från början till slutet. Vi betjänar våra klienter i Åbo, St. Karins, Pemar och Tammerfors – samt också runt Finland.

Medling i tvistemål

Vi strävar att i första hand lösa tvistemål alltid försonligt. Om parterna i ett tvistemål kan inte komma överens kan ärendet befordras till avgörandet av domstolen eller skiljedomstolen. Det är också möjligt att hålla ett frivilligt förlikningsförfarande. Vi strävar att hitta bästa möjliga medlen för tvistlösningen med tanke på kundens intressen och behov.

Förlikningsförfaranden alltså domstolsmedling

Medling i domstol sker i allmänna domstolar oftast i tingsrätten men också när ärendet är i hovrätten är det möjligt att börja medlingen. Medling är ett alternativ för rättegången och där kan man medla tvistemål och ansökningsmål. Parternas meningsskiljaktigheter kan gälla till exempel ett avtal, arvsärende, skadestånd, fastighetstvistemål, tvist om anställningsförhållanden, granntvist eller hyrestvistemål. Även ärenden som gäller vårdnad om barn, umgängesrätt och underhåll kan medlas.

Förlikningsförfaranden har många fördel i jämförelse med rättegången. Tillgång till medlingssammanträdet händer oftast mycket snabbare än till rättegångens huvudförhandling. Medling är ett billigare och mer flexibelt förfarande för parterna än en fullskalig rättegång. Om förlikningen leder till en förlikning, ska överklagandefasen uteslutas. Medling är alltid frivilligt varför man behöver samtycke av alla parter för att inleda medlingen.

Det viktigaste i förlikningsförfarandet är att den grundar sig på parternas självbestämmanderätt. Detta menar till exempel att parterna får själva påverka medlingsprocessen och parterna kan själva besluta om villkoren för en eventuell förlikning. Parter blir också bättre hörd och förstådd i medlingen och parter förstår lite bättre varandras perspektiv av ärenden. Medlaren är domstolens domare och hens uppgift är att hjälpa parterna att finna en lösning på tvisten som båda kan acceptera. Medling är i princip offentligt men det är sällan utomstående närvarande vid förlikningar. Parterna kan dock begära att medlingen utförs utan publiken. Särskild debatt mellan parterna och medlaren är alltid konfidentiella och stängda för allmänheten. Protokoll över medling upprättas inte och debatt inspelas inte heller på något annat sätt. Med tanke på sin snabbhet och kostnadseffektivitet passar förlikningsförfarandet också bra för tvister mellan företag.

Skiljeförfarande

Skiljeförfarande är en konfidentiell alternativ för domstolsförfarande. Den används på ett väletablerat sätt för att lösa tvister inom näringslivet. Fördelar med förfarandet är snabbhet, sekretess och domens verkställbarhet. Oftast domaren i skiljeförfarandet är en advokat som är förtrogen med det ämne som tvisten gäller och som är oberoende av parterna.

Man kan komma överens om skiljeförfarande då tvisten har uppkommit men det är bästa att förbereda sig till ärendet tidigare med skiljedomsklausuler i avtalet eller avtalsvillkor. De viktigaste punkter i de för företaget är plats, språk och tillämplig lag.

Skiljeförfarandet skiljer sig i många avseenden från domstolsförfarandet. Det lönar sig därför att välja som biträde en advokat som har kännedom om skiljeförfaranden.

Fråga advokaten med till tvistlösningen

När du ställs inför problem som har lett till en tvist är Advokatbyrå Thuresons sakkunniga juristen färdiga och hjälpa dig att reda ut saker och ting. Vi främjar försonlig utredning och biträder i rättegångar vid behov. Våra byråer är i Åbo, St. Karins, Pemar och Tammerfors men vi biträder våra klienter runt Finland.

LÄMNA DINA KONTAKTUPPGIFTER SÅ KONTAKTAR VI DIG!

Berätta för oss om ditt problem, så kommer vi på en lösning tillsammans.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.