Advokattjänster för företag

Advokatbyrå Åbo, St. Karins, Pemar och Tammerfors

Söker du advokat för ditt företag? Vi hjälpar dig gärna. Från oss får ni konfidentiellt, professionellt och snabbt alla juridiska tjänster till ert företags individuellt behov. Vår byrå har års av erfarenhet i uppdrag gällande företagsjuridik. Vår byrå är specialiserad i skötsel av juridiska ärenden av offentliga samfund och små, medelstora och stora företag.

Vår byrå har speciell kunnande om tvistlösning, avtalsrätt, bolagsrätt, arbetsrätt, konkurrensrätt och ärenden som gäller byggnads-, miljö- och planläggningsfrågor. Vi biträdet företagskunder i Åbo, St. Karins, Pemar och Tammerfors.

Konkurrensrätt

Företaget måste ta i beaktande i sin verksamhet bestämmelser om konkurrensrätten som är definierat i finskt och EU:s lagstiftning. Du kan vänja dig till oss också i ärendena som gäller skadestånd om ert företag har undergått skada t.ex. på grund av konkurrensens kartell eller någon annan förbjuden konkurrensbegränsning. Vi biträder företag också i konkurrensverket och marknadsdomstolen.

Vår byrå har särskild sakkunskap om konkurrensrätt och ärendena som gäller skadestånd. Vi har agerat som ombud i bland annat en av de största asfaltkartellrättegång i Finland.

Tvistlösning

Vi har en stark och lång erfarenhet speciellt i utövning av långa och komplicerade rättegångar i allmänna domstolar och skiljeförfarande. Vår byrå sköter företagets tvistemål och brottmål med yrkeskunnighet och pålitlighet.

Vi strävar alltid att hitta den bästa möjliga resultaten för klientens affärsverksamhet. Målet är att alltid i första hand få en försonlig lösning som går med vår klientens intresse, om det är mögligt i ärendet. Vi strävar till att våra klienter får den bästa möjliga resultaten i tvistlösningen snabbt, tillförlitligt och professionellt.

Byggande, miljö och planläggning 

Vår byrå har speciell kunnande i ärendena som gäller byggande och miljörätt. Våra uppdragsgivare är beställarna, entreprenör och konsultföretag. Vår kompetensområden är speciellt entreprenadavtal, avtalsförhandlingar och tvistlösning. Vi biträder i alla faser av bygganden. Vår byrå samarbetar i stor utsträckning med olika experter inom byggbranschen.

Vår byrå har skött många miljörättsliga ärenden varav vi har speciell sakkunskap. Vi har agerat som rättegångsbiträde i tvistemål och brottmål i ärendena som gäller miljöskador. Miljörättens betydelse i dagens samhälle har ökat stadigt. När rättsväsendet blir även mera mångfald och internationell reglering ökas är det bra att ty sig till advokatens sakkunskap i alla miljörättsliga frågor.

Det är viktigt att känna till miljörättsliga reglering som tillträds till företags verksamhetsområde. Vi biträder också i miljörättegångar.

Avtalsrätt

Det behövs hjälp av vår byrås experter i ingående av affärsavtal så att våra klienter i olika avtal kan uppnå ett resultat som bäst uppnår deras behov. Vår byrå har upprättat många krävande avtal för företag och offentligt samfund. Till vår kunnande ingås både nationella och internationella avtal.

Arbetsrätt

Man kan behöva vår sakkunniga hjälp av arbetsrätt i många olika problem liksom uppsägning och hävande av arbetsavtal, lönetvister, ingående av arbetsavtal, arbetsolycksfall och samverkansförhandlingar. Vi biträder i alla frågor som gäller arbetsrätt. Vår byrå har biträtt bl.a. i krävande rättegång som gällde arbetsolycksfall.

Bolagsrätt

Vi upprättar aktieägaravtal och biträder er med de praktiska åtgärd under bolagets etableringsfas och vid planering och genomförande av bolagets förvaltning. Vi sköter företagets generationsskiften, fusioner och uppdelning samt avtal om utläggning på entreprenad.

Från oss får du hjälp också till andra bolagsrättsliga frågor med anknytning till bolagets förvaltning, företagsreglering, företagsaffär samt bolagsrättsliga tvistemål.

Immaterialrätt

Vår byrå erbjuder omfattande service i immaterialrättsliga ärenden. Vår byrå är känd för praktiskt råd som stöder företagets affärsverksamhet. Till våra tjänster hörs skyddande av rättigheter samt kommersialisering av rättigheter och även försvarande av rättigheter.

Vår byrå biträder våra klienter omfångsrikt i patent-, varumärke-, modell- och immaterialrättsliga frågor.

Insolvensrätt

Vår byrå är uppskattad för skötseln av insolvensrättsliga ärenden.

Till vår byrås insolvensrättsliga tjänster hörs konkurs- och företagssaneringsförfarande, skötsel av konkursbon, återvinningsärenden, uppgörande av konkursansökningar, biträdet till borgenärer vid konkurs- och företagssaneringsförfaranden, indrivning av fordringar och skuldsanering.

Advokater i vår byrå agerar som konkursboförvaltare i konkursförfarande.

Offentliga upphandlingar

Offentliga samfundet måste i deras anskaffningar efterfölja lag om offentlig upphandling och koncession samt EU:s upphandlingsdirektiv. Offentliga samfundet måste alltid bemöta anbudsgivarna jämlikt. Vår byrå har lång och omfångsrik erfarenhet av offentliga upphandlingar.

Vår byrå biträder i marknadsdomstolen de som har förlorad anbudsförfarande samt hjälper vid behov företag också i alla faser av upphandlingsprocessen.

Skatterätt

Vår byrå biträder våra företagsklienter omfångsrikt i olika skatterättsliga frågor. Vi strävar alltid att bekanta oss grundligt till vår klientens affärsverksamhet, så att vi kan erbjuda bästa möjliga skatterättsliga hjälp.

LÄMNA DINA KONTAKTUPPGIFTER SÅ KONTAKTAR VI DIG!

Berätta för oss om ditt problem, så kommer vi på en lösning tillsammans.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.