Arvskifte

Arvskifte betyder att egendomen efter den avlidna skiftas mellan de berättigade arvingarna. Ett arvskifte kan uträttas då den avlidnas skulder är betalda eller då det i dödsboet reserverats tillräckligt med tillgångar för dessa, samt då boutredningen och bouppteckningen har blivit utförd. Dödsboets delägare har därefter rätt att yrka på arvskifte. En vederbörlig och felfri bouppteckningsförrättning kräver en uppfattning om flera rättsliga angelägenheter. Ifall du har frågor om arvskifte, låt oss hjälpa dig!

De till arv berättigade arvingarna

Arvskifte uträttas enligt arvsordningen, som är stipulerad i ärvdabalken, ifall testamentet efter den avlidna inte förordnar något annat. Ärvdabalken följer följande mönster:

I första hand är det den avlidnas bröstarvingar, dvs barnen, som ärver den avlidna. Därefter är det barnbarnen som ärver den avlidna.

Ifall den avlidna inte har bröstarvingar och hen varit gift eller i ett registrerat parförhållande, är det makan/maken som ärver hens egendom.

Ifall den avlidna inte hade en maka/make eller bröstarvingar, är det hens föräldrar som blir arvsberättigade enligt ärvdabalken. Efter dem är det den avlidnas syskon och deras arvingar som är följande i ordningen som arvsberättigade.

Arvet kan även övergå till mor- eller farföräldrarna, eller ifall de inte är vid liv, till deras barn, dvs till arvlåtarens morbröder, mostrar, farbröder eller fastrar. Enligt ärvdabalken upphör arvsordningen här, ifall inte den avlidna uppgjort ett testamente.

Arvskifte betyder uppdelning av den egendom som den avlidna lämnar efter sig mellan de arvsberättigade. Arvskifte kan genomföras då den avlidnas skulder är betalda eller då det reserverats tillgångar från dödsboet för betalning av skulderna, samt då boutredningen och bouppteckningen är gjord. Efter detta har dödsboets delägare rätt att yrka på arvskifte. En vederbörlig och oklanderlig bouppteckning förutsätter en uppfattning om flera juridiska angelägenheter. Ifall du har frågor angående arvskifte, låt oss hjälpa dig!

Avvittring av egendom

Ifall den avlidna varit gift eller i ett registrerat parförhållande vid tidpunkten för hens död, förrättas boskifte före arvskiftet, dvs avvittring av egendom.  Vid avvittringen fastställs vilken del av den gemensamma egendomen faller makan och vilken del arvingarna, ifall makarna eller paret inte hade uppgjort äktenskapsförord, vilket utesluter giftorätten.

Ifall den avlidna har arvingar, som är vid liv, delas makarnas egendom ofta jämnt mellan arvingarna och makan. Ifall makans egendom är större än arvlåtarens egendom, får makan behålla sin egen egendom, ifall hen meddelar om detta vid bouppteckningen eller omedelbart därefter.

Avtalsskifte och förrättningsskifte

Avtalsskifte tar plats då arvingarna själva kommer överens om förrättningen av arvskifte. Ifall arvingarna inte når konsensus om förrättningen, kan ett förrättningsskifte ta plats genom att till tingsrätten lämna in en ansökan om en skild boutredningsman och skiftesman, till vars ansvarområde hör dödsboets utredning och arvskifte. Skiftesmannen kan även fastställa avtalsskiftet, då dödsboets delägare når konsensus om arvskiftet.

Bouppteckning

Bouppteckning måste förrättas tre månader efter att en person, som är bosatt i Finland, har avlidit. Det finns ingen lagstadgad tidsbegränsning för själva arvskiftet. Skatteförvaltningen kan vid ansökan bevilja ytterligare tid för förrättandet och inlämnandet av bouppteckningen. Bouppteckning är en förteckning på den avlidnas skulder och egendom, som skall förses åt Skatteförvaltningen. Alla arvingar skall kallas in till en bouppteckningsförrättning och alla närvarande arvingar skall nämnas i bouppteckningen. Makans eventuella egendom skall även nämnas i bouppteckningen. Bouppteckningen skall upprättas omsorgsfullt, eftersom arvskiftet, såsom även arvsskatten, grundar sig på bouppteckningen. Ifall du har frågor kring arvskifte, bouppteckning eller till exempel avvittring, ta gärna kontakt med oss.

Lämna dina kontaktuppgifter, så tar vi kontakt med Er!

Berätta för oss om ditt problem, så hittar vi en lösning tillsammans!

LÄMNA DINA KONTAKTUPPGIFTER SÅ KONTAKTAR VI DIG!

Berätta för oss om ditt problem, så kommer vi på en lösning tillsammans.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.