KLANDER AV TESTAMENTE

Kvarlåtenskapsrätten möjliggör arvingarnas rätt att klandra testamentet, dvs yrka att ett testamente är ogiltig. Klander av testamente betyder i praktiken det att någon av de stadgeenliga arvingarna anför ett klander vid tingsrätten gentemot testamentstagaren. Ta gärna kontakt, ifall du har frågor kring testamente, arvskifte, bouppteckning eller ärenden angående avvittring. Advokatbyrå Thureson hjälper dig i Åbotrakten, Tammerfors, Pemar och Salo.

En stadgeenlig arvinge kan åberopa någon ogiltighetsgrund och därmed klandra testamentet. Då uppgör man en klandertalan av ett testamente. En klandertalan måste väckas inom sex månader efter att arvingen fått del av testamentet. En talan kan inte väckas ifall arvingen har godkänt testamentet eller bevisligen har avsagt sin rätt till testamente. Ifall testatorn inte har arvingar kan även staten väcka klandertalan. Andra än arvingarna och i sista hand staten har inte rätt att väcka klandertalan. Arvinges rätt att klandra ett testamente övergår med andra ord inte heller till hens borgenärer.

Klandertalan av testamente och rätt till laglott

Med laglott av testamente menar man den del av arvet som hör till bröstarvingen. Arvinges rätt till laglott är hälften av arvslotten som arvingen fick utan begräsningar i kvarlåtenskapsrätten. Bröstarvinge samt adoptivbarn och dennas arvinge har alltid rätt till laglott. I huvudsak får bröstarvingen sin laglott trots avvikande förordningar i testamentet. Bröstarvingen måste dock kräva att få sin laglott då hen delgivits testamentet som uppgjorts till förmån för någon annan. Arvinge som vill göra sin arvsrätt gällande skall anmäla sitt anspråk på laglott till var testamentstagare skilt.

Med andra ord, en klandertalan behöver ej väckas ifall testamentet kränker laglotten. Det räcker med att arvingen kräver att få sin laglott genom att hen gör ett skriftligt anspråk på laglotten efter att ha fått del av testamentet. Märka att anspråk på laglott måste anföras uttryckligen och skilt. Enbart det att bröstarvingen inte godkänner testamentet är inte ett anspråk på laglott. Å andra sidan, ifall arvingen godkänner testamentet utan att kräva att få sin laglott, mister hen sin laglott fullständigt.

Bröstarvinges godkännande av testamente kan ha långtgående och ödesdigra konsekvenser, ifall hen inte överväger sitt beslut noggrant. Ett godkännande av testamente är detsamma som att en arvinge avstår från sin rätt att klandra testamentet.

Hur avgörs frågan om att ett testamente är ogiltigt eller inte?

För att klandra ett testamente kan arvinge yrka på någon av de följande ogiltighetsgrunder:

  1. Testatorn var inte behörig att förordna om sin kvarlåtenskap
  2. Testamentet var inte upprättat i lagstadgad form
  3. Testatorn har inte upprättat testamentet genom sin fria vilja, utan hen tvingats eller förmåtts att upprätta testamente. Detta kan ha skett genom att testator tvingats upprätta testamente eller därtill förmåtts genom missbruk av hans viljesvaghet, beroende ställning eller hens oförstånd, eller om hen blivit svikligen förledd att upprätta testamentet.
  4. Om testamentet har upprättats under inflytande av sinnessjukdom eller annan rubbning av själsverksamheten hos testatorn. 

Existensen av en ogiltighetsgrund skall kunna påvisas ha existerat då testamentet upprättats. Ett påstående att arvlåtaren led av en avancerad demenssjukdom då hen avled påvisar inte att arvlåtaren skulle ha varit dement då hen upprättade testamentet.

Klandertalan av testamente är en individuell rättshandling

Domen på grund av en klandertalan ges enbart till förmån för den som anfört klandret. Med andra ord är en klandertalan av testamente en individuell rättshandling. Testamente må förklaras ogiltigt enbart till den del där testamentet hindrar klandraren att få sin laglott. För andras än klandrarens del blir testamentet giltigt efter att klandertiden gått ut.

Vid klander av testamente utreder man giltigheten av ett testamente i förhållandet mellan arvingen och testamentstagaren. Då bröstarvingen väcker en klandertalan i tingsrätten, stämmer hen testamentstagaren som svarande i tingsrätten med bröstarvingens egen kostnadsrisk. Ifall testamentstagaren förlorar i tingsrätten, överförs arvet till den som skulle ha varit berättigad till arvet utan testamentet,

Med andra ord, då testamentet förklaras ogiltigt vid tingsrätten, överförs den testamenterade egendomen till de lagstadgade arvingarna. Det är skäl att noggrant överväga om man vill klandra testamentet vid tingsrätten. Ifall man enbart vill försäkra sin rätt till laglott är det inte skäligt att ta ärendet till tingsrätten. Ett upprättande av anspråk på laglotten är rimligen lättare än att klandra hela testamentet vid tingsrätten. En klandertalan av testamente går enbart till förmån för klandraren; inte till förmån för de andra arvingarna som inte klandrat testamentet, trots att testamentet skulle förklaras ogiltigt i rätten. Testamentet blir giltigt enbart gentemot de arvingar som inte klandrat testamentet efter att klandertidsfristen gått ut. Bli inte ensam med frågor gällande testamente, utan ta kontakt med advokatbyrå Thureson!

LÄMNA DINA KONTAKTUPPGIFTER SÅ KONTAKTAR VI DIG!

Berätta för oss om ditt problem, så kommer vi på en lösning tillsammans.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.