Bostadsköptvist

Att köpa en bostad är ofta ett av livets viktigaste beslut och största anskaffning. Bostadsköpet går inte alltid utan problem trots omfattande bakgrundsarbete. Bostadsköptvist kan uppkomma på ett överraskande sätt när efter bostadsköpet om det framträder oförutsett problem i lägenheten eller fastigheten. Bostadstvister kan förorsakas av till exempel byggnadstekniska detaljer eller i övriga problem som hänför sig till bostadens skick, vilka kan framkomma till exempel som hälsoproblem efter flytten.

När bostadsköptvist uppkommer är det viktigt att uppskatta nytt bostads köparens och säljarens ansvar gällande bostadsköpet. Ibland kans också hävning av bostadsköp komma i fråga. Möjliga fel i bostadsköp och andra bostadsköpstvister kan dock i de flesta fall avgöra, men man måste först göra en vidsträckt uppgörelse av ärendet. Efter det är det möjligt att föra framåt hävning av bostadsköpet med hjälp av medling och förhandling. Vi biträder medling och får ofta till stånd en försonlig lösning i tvistemål som skyddar vår klientens intressen för att undvika en dyr och lång rättegång.

Ibland händer det att sista chansen blir utredning av bostadstviste med hjälp av domstol. Då biträder en advokat som är insatt i bostadsköpstvister. Advokatbyrå Thureson betjänar sina klinter i Åbo, St. Karins, Pemar och Tammerfors och vid behov runt Finland. Ta kontakt, om någonting är oklart för dig gällande bostadsköp.

Fel i bostadsköpet

Det kan framgå många trista fel även från bostäder som verkar vara bra efter bostadsköpen. Felen i bostadsköpet kan till exempel gälla hälsoproblem (såsom mögel- och fuktskador), ävensom kvalitativa eller juridiska fel.

Säljarens ansvar vid fastighetsköp

Säljaren har naturligtvis alltid en plikt att berätta om väsentliga omständigheter som hen känner till om fastighetens skick såsom fuktskador och tidigare vattenskador i egnahemshus som de säljer. Om säljaren inte gör det ansvarar säljaren för felet.

Säljarens ansvar för byggnadsfel

Ibland felen i fastigheten på grund av byggande som stridet mot god byggnadssed. Om säljaren har byggt eller låtit bygga fastigheten som ska säljas kan hen inte i allmänhet åberopa ett dolt fel på grund av att hen inte visste att god byggnadssed eller byggbestämmelser inte är efterföljt. Säljaren som har byggt huset eller låtit bygga huset måste i allmänhet veta vad hen säljer.

Köparens ansvar och skyldigheter

Köparen har undersökningsplikt över saker vilka köparen som handlar med normal omsorg borde ha upptäckts från fastigheten eller egnahemshuset inom undersökningspliktens gränser. Köparen inte kan åberopa till exempel att hen inte märkte att utomhusladdningen är rutten och behövs nyas. Köparens undersökningsplikt kan inte i allmänhet vara större än säljarens upplysningsplikt.

Undersökningsplikt sträcker sig inte till dolda strukturer och köparen inte kan förutsättas att undersöka konstruktion djupare än deras yta bara på grund av vävnadsmisstankar som är upptäckt vid en kontroll av skicket. I dessa fall är det frågan om ett dolt fel.

Dolt fel i bostadsköpet

Om säljaren inte visste av felet i den bostad hen sålde är det fråga om ett dolt, alltså förborgat, fel. Det kan t.ex. vara fråga om fuktskador i strukturer, mögelskada eller problem med inomhusluften. När ett fel är dolt har köparen inte rätt att få ersättning om skador som härstammar från felet, såsom om kostnader för vikarieboende under tiden för avhjälpande av skadan. Köparen har rätt till prissänkning eller hävande av köpet om dolda fel är väsentligt.

Oklarheter som gäller lägenhets- och bostadsköpet kan vara komplexa. Våra advokater hjälper dig omfångsrikt och mångsidigt i alla ärenden som gäller fel i bostadsköp och uppdrag som gäller bostadsköpstvist oberoende om du är säljaren eller köparen av bostaden. Våra jurister med lång erfarenhet betjänar dig i Åbo trakten och Tammerfors och vid behov runt Finland.

Kontakta oss gärna i alla frågor som gäller bostadsköpstvister. Våra sakkunniga advokater här i Advokatbyrå Thureson hjälper dig om du är säljaren i bostadsköpstvisten. Vänd dig till våra erfarna advokater om du behöver mera information gällande säljarens ansvar i lägenhets- eller bostadsköp, säljarens ansvar om byggnadsfel eller säljarens ansvar om fuktskada. Vi tillrättläggar för dig att vad du är berättigad och förpliktad till som säljaren. I tvistemål vi befrämjar försonlig utredning av ärendena och vi bistår dig i rättegången vid behov.

Våra advokater hjälper dig också när du är köparen av bostaden. Oftast vår hjälp behövs då när ärendet gäller hävande av köpet eller dolt fel i bostadsköpet. Vi tillrättläggar för dig dina rättigheter och ansvar gällande bostadsköpet. Samtidigt ser vi till att handeln går behörigt.

Vi här i Åbos advokatbyrå betjänar dig i alla ärenden gällande fastighetsaffär. Vi upprättar för dig t.ex. ett behörigt köpebrev för fastigheten och ser till att handeln går med utan problem för båda parter.

LÄMNA DINA KONTAKTUPPGIFTER SÅ KONTAKTAR VI DIG!

Berätta för oss om ditt problem, så kommer vi på en lösning tillsammans.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.