ÄKTENSKAPSKILLNAD OCH AVVITTRING

Vid äktenskapsskillnad blir avvittring av den gemensamma egendomen aktuellt. Flera olika angelägenheter kan påverka hur avvittring av den gemensamma egendomen sköts vid äktenskapsskillnad. Avvittringen av egendomen kan påverkas av ett lagakraft vunnet äktenskapsförord eller olika skälighetsgrunder. Advokaterna vid advokatbyrå Thureson hjälper dig i alla ärenden som har med äktenskapsskillnad att göra. Vi erbjuder betjäning i Åbo, St. Karins, Pemar och Tammerfors trakterna.

Avvittring Av Egendom

Då ett ärende om äktenskapsskillnad blir anhängigt vid tingsrätten, kan vardera maken kräva att egendomen skall delas upp, dvs avvittras. Då talar man om att förmögenhetsförhållandet makarna emellan upphör. Makarna behöver inte bli och vänta på att den sex månader långa väntetiden går ut eller på själva beslutet om äktenskapsskillnad, utan avvittringen kan upprättas omedelbart då ett ärende om äktenskapsskillnad blir anhängigt. I huvudsak delas makarnas totala gemensamma egendom på hälft då egendomen avvittras på grund av äktenskapsskillnad.

Trots detta är det viktigt att komma ihåg att man kan avvika från tumregeln om att egendomen avvittras till hälft makarna emellan, ifall det finns särskilda grunder för det. Äktenskapsförord kan vara en grund eller så kan man åberopa skälighetsgrunder för att avvika från tumregeln. Ett lagakraft vunnet äktenskapsförord kan utesluta giftorätten till den andra makans egendom helt och hållet.

Avvittring av egendom vid dödsfall

Äktenskapet upplöses då den andra maken avlider. Då kan den efterlevande maken eller den dödes arvingar kräva att den döda makens egendom avvittras. Då delas egendom på hälft så att den efterlevande maken får hälften och arvingarna får hälften av egendomen. Egendomen delas på hälft endast i sådana fall då den efterlevande maken har mindre egendom än den avlidna maken. Den maken som har mera egendom har rätt till att hålla sin egen egendom för sig själv. För mera information om detta, vänligen ta och se upp ”arvskifte”.

Advokaterna i Åbo, St. Karins, Pemar och Tammerfors hjälper dig i ärenden som gäller avvittring av egendom

Då ett ärende om äktenskapsskillnad håller på att bli anhängigt eller ifall du har frågor om eventuell avvittring av egendom, ta gärna kontakt med oss. Advokaterna vid advokatbyrå Thureson har en lång erfarenhet i rättsliga ärenden. Vi erbjuder vår service i Åbo, St. Karins, Pemar och Tammerfors.

Den gemensamma bostaden vid äktenskapsskillnad

Då makarna äger en bostad eller någon annan fastighet gemensamt, beslutar makarna först om att vem stannar och bor i den gemensamma bostaden. Beslutet om boendet fattas omedelbart då ett ärende om äktenskapsskillnad blir anhängigt. Ett annat alternativ är ett beslut om att den gemensamma bostaden säljs. Därtill kan den andra maken lösa in hela bostaden åt sig självt. Ifall makarna inte kommer överens om att hur boendet i och ägandet om den gemensamma bostaden skall utföras under avvittringsprocessen, kan makarna eller den ena maken ansöka om ett beslut om avvittring av egendomen i tingsrätten.

Då makarna får ett beslut i ärendet är den maken som hamnar flytta bort från den gemensamma bostaden berättigad till en skälig ersättning för nyttjandet av bostaden. Den maken som stannar i bostaden betalar ersättningen om boenderätten. Rätten till ersättning är i kraft från och med då beslutet om äktenskapsskillnad vunnit lagakraft tills avvittringen är slutförd och ett beslut fattats om det.

LÄMNA DINA KONTAKTUPPGIFTER SÅ KONTAKTAR VI DIG!

Berätta för oss om ditt problem, så kommer vi på en lösning tillsammans.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.