OMHÄNDERTAGANDE AV BARN SAMT UNDERHÅLL AV BARN

Av oss får ni konfidentiell och sakkunnig juridisk betjäning enligt era behov, då familjerättsliga frågor, såsom omhändertagande av barn eller frågor om barnets underhåll blir aktuellt. Advokatbyrå Thureson erbjuder juridisk service i Åbo, St. Karins, Pemar och Tammerfors trakterna. Juristerna vid byrån har lång erfarenhet av utövning av familjerättsliga ärenden. Ifall barnets rättigheter, underhåll eller omhändertagande av barn överraskar, är vi här för er service. Tag gärna kontakt med oss, ifall ni behöver juridisk hjälp!

Omhändertagande av barn väcker stora känslor

Då omhändertagande av ett barn blir aktuellt, blir det lika aktuellt att reda ut olika ärenden, vilket kräver juridisk expertis. Omhändertagande av barn väcker alltid stora känslor och juridisk hjälp är ofta välkommet.

Syftet med omhändertagande är att trygga ett barns uppväxt och utveckling. Omhändertagande kan enligt barnskyddslagen ske då brister i omsorgen om barnet eller andra uppväxtförhållanden hotar att allvarligt äventyra barnets hälsa eller utveckling. Omhändertagande kan enligt barnskyddslagen även ske om barnet allvarligt äventyrar sin egen hälsa eller utveckling genom att använda rusmedel, såsom till exempel droger eller alkohol, genom en betydlig brottslig gärning eller genom annat dylikt skadligt beteende.

Ifall tryggandet av dessa omständigheter inte lyckas är välfärdsområdet skyldigt att omhänderta ett barn och ordna vård utanför hemmet.

Då brister i omsorgen om barnet eller uppväxtförhållanden hotar äventyra barnets hälsa eller utveckling, ordnas en brådskande placering av barnet.

Omhändertagandet kan ske genom omhändertagande med de delaktigas samtycke eller omhändertagande mot de delaktigas vilja. Barnets vårdnadshavare, antingen föräldrarna eller andra motsvarande berörda parter, har rätt att bli hörda i ärendet omedelbart före beredningen av vård utanför hemmet, frånsett från några i barnskyddslagen nämnda undantag.

Ett beslut om omhändertagande kan fattas endast om det finns skäl för det och som är i enlighet med barnskyddslagen, samt om villkoren för omhändertagandet uppfylls. I beredningen måste bedömas barnets bästa, uppväxtförhållandena, skadligheten i barnets livsstil samt möjligheter till stödåtgärder inom öppenvården. Omhändertagande är den åtgärd som tillgrips i sista hand för att trygga barnets hälsa och utveckling.

Ifall du har frågor om omhändertagande av barn och juridiska angelägenheter i relation till detta, vänligen kontakta oss. Våra jurister, som är specialiserade i familjerättsliga ärenden, står till er service!

Barnets underhåll medför tvister

Vid separation eller äktenskapsskillnad kan barnets underhåll orsaka stora tvister mellan föräldrarna. Umgängesrätten eller barnets underhåll kan lösas genom avtal som uppgjorts tillsammans eller i sista hand genom tingsrättens förordning.

Föräldrarna svarar för ett minderårigt barns underhåll. Likaså har barnet rätt till tillräckligt underhåll. Underhållet skall trygga barnets vårdnad och utbildning, samt de kostnader som dessa medför, samt materiella och andliga behov som motsvarar barnets utvecklingsnivå.

Föräldrarna svarar efter sin förmåga för barnets underhåll. Vid bedömningen av föräldrarnas förmåga att underhålla barnet skall beaktas föräldrarnas ålder, arbetsförmåga, samt möjligheter att delta i förvärvsarbete. Föräldrarnas tillhanda varande medel, samt föräldrarnas på lag grundade underhållsansvar tas även i beaktande vid bedömningen. Även barnets förmåga och möjligheter att självt svara för sitt underhåll tas i beaktande.

Föräldrarnas ansvarar för barnets underhåll tills barnets fyllt 18 år. Underhållsansvaret kan dock upphöra tidigare, ifall barnet kan före det underhålla sig självt genom förvärvsarbete.

Underhåll av barn kan medföra flera frågor, som kräver familjerättslig expertis från sakkunniga jurister. Advokatbyrå Thureson har en lång erfarenhet av utövning av familjerättsliga ärenden samt utredandet av tvister om barns underhåll.

LÄMNA DINA KONTAKTUPPGIFTER SÅ KONTAKTAR VI DIG!

Berätta för oss om ditt problem, så kommer vi på en lösning tillsammans.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.